Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., ČEPS, a.s., OKTE, a.s, a OTE, a.s.: koordinovane k ďalšiemu posilneniu česko-slovenského trhu s elektrinou

Zdieľať

Dňa 14. februára 2011 sa v Prahe predstavitelia prevádzkovateľov prenosových sústav a organizátorov trhov s elektrinou Slovenskej a Českej republiky dohodli na spoločnom postupe pri rozširovaní česko-slovenského denného trhu s elektrinou.

Ďalšie prepájanie európskych regionálnych trhov s elektrinou je nevyhnutným krokom k vytvoreniu jednotného trhu s elektrinou v EÚ, ktoré by sa podľa záverov rokovania Európskej rady zo 4. februára 2011 malo uskutočniť už do konca roka 2014.

Vzhľadom na ostatný vývoj v regióne strednej a východnej Európy (CEE), ako aj úspešné prepojenie trhov – „market couplingu“ v regióne strednej a západnej Európy (CWE) považujú zúčastnené subjekty za najvhodnejšie riešenie pre česko-slovenskú trhovú oblasť model implementovaný v regióne CWE a to vďaka jeho vyspelosti, ako aj s väzbou na vývoj cieľového modelu jednotného trhu s elektrinou. Prepojenie s maďarskou trhovou oblasťou vzhľadom na kompatibilitu maďarského trhu s riešením v regióne CWE považujú subjekty spolupráce za logický medzikrok pred pripojením k regiónu CWE.

Výsledky činnosti expertného tímu zloženého zo zástupcov vyššie uvedených subjektov, ktorý bol s cieľom riadenia projektu na rozširovanie trhu s elektrinou založený, sa predložia národným regulátorom, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Energetickému regulačnému úradu a príslušným ministerstvám, Ministerstvu hospodárstva SR a Ministerstvu priemyslu a obchodu ČR.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS, a. s.)
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vznikla ako nezávislý právny subjekt dňa 21. januára 2002 a pôsobí ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v Slovenskej republike. Poslaním spoločnosti je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj tak, aby bola zaručená spoľahlivá a kvalitná dodávka elektriny a paralelná prevádzka so susednými sústavami pod UCTE pri rešpektovaní nediskriminačných a transparentných princípov prístupu k sieťam s minimálnymi dopadmi na životné prostredie.
Viac informácií nájdete na www.sepsas.sk.

ČEPS, a. s.:
Akciová spoločnosť ČEPS pôsobí na území Českej republiky ako výhradný prevádzkovateľ prenosovej sústavy (elektrické vedenia 400 kV a 220 kV) na základe licencie na prenos elektriny udelenej Energetickým regulačným úradom podľa Energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíja 39 rozvodní so 67 transformátormi, prevádzajúcimi elektrickú energiu z prenosovej do distribučnej sústavy, a trasy vedenia dlhej 2 968 km s napäťovou hladinou 400 kV a 1 371 km s napäťovou hladinou 220 kV. Spoločnosť ČEPS je začlenená do európskych štruktúr. V rámci elektrizačnej sústavy Českej republiky poskytuje ČEPS prenosové služby a služby spojené so zabezpečením rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie v reálnom čase (systémové služby). ČEPS ďalej zabezpečuje cezhraničné prenosy na export, import a tranzit elektrickej energie. Spoločnosť sa taktiež dlhodobo aktívne podieľa na formovaní liberalizovaného trhu s elektrinou v ČR i v Európe.
Viac informácií nájdete na www.ceps.cz.

OKTE, a. s.
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou – OKTE, a. s., organizuje a vyhodnocuje krátkodobý trh s elektrinou a zabezpečuje zúčtovanie odchýlok na území SR. V budúcom období sa plánuje rozšírenie jej pôsobnosti v oblasti správy a zberu nameraných dát a tiež výkon centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou elektrizačnej sústavy, čím sa dosiahne zjednodušenie finančných tokov a zjednodušenie fakturačných služieb.
Viac informácií nájdete na www.okte.sk.

OTE, a. s.
Akciová spoločnosť OTE, a. s., (OTE) pôsobí na trhu s elektrinou v ČR od roku 2001 a na trhu s plynom od roku 2010, kde je poskytovateľom komplexných služieb jednotlivým účastníkom pôsobiacich na týchto trhoch. OTE od roku 2002 organizuje obchodovanie na dennom a neskôr i na vnútrodennom a blokovom trhu s elektrinou a od roku 2010 taktiež na dennom a vnútrodennom trhu s plynom. Účastníkom trhu s elektrinou a plynom v ČR okrem iného ďalej ponúka nepretržité spracovanie a výmenu dát, informácií na zúčtovanie a finančné vyrovnanie odchýlok medzi zmluvnými a skutočnými hodnotami dodávok a odberov elektriny a plynu a zabezpečuje administratívnu zmenu dodávateľa oboch komodít. Súčasne spravuje národný register na emisie skleníkových plynov.
OTE je podľa §20a zákona č. 458/2000 Zb., o podmienkach podnikania a o výkone štátnej správy v energetických odvetviach a o zmene niektorých zákonov (Energetický zákon) v platnom znení, držiteľom licencie na činnosti operátora trhu, ktorá zahrnuje trh s elektrinou a plynom v ČR.
Viac informácií nájdete na www.ote-cr.cz.

Tlačové správy