Spoločnosti SEPS, a. s., a ČEPS, a. s., spustili prevádzku systému e-GCC

Zdieľať

Dňa 19. januára 2012 spustili prevádzkovatelia slovenskej a českej prenosovej sústavy (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., a ČEPS, a. s.) testovaciu fázu projektu cezhraničnej výmeny regulačnej elektriny, “Projekt e-GCC”. Spustenie testovacej prevádzky je zakončením takmer ročnej práce projektového tímu. Po zhruba dvojmesačnom testovaní sa predpokladá štart produkčnej prevádzky.

Cieľom spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav je zamedzenie dodávky regulačnej elektriny v opačných smeroch. Súčinnosť pri regulácií elektrizačných sústav vedie k následnému zníženiu aktivácie regulačného výkonu v rámci tzv. podporných služieb, konkrétne služby sekundárna regulácia výkonu (očakávaná úspora regulačnej elektriny z aktivácie sekundárnej regulácie výkonu je rádovo v desiatkach percent). Neaktivované podporné služby je potom možné využiť pri riešení zvýšenej výkonovej nerovnováhy v sústave. Hlavným prínosom e-GCC je teda zvýšenie bezpečnosti prevádzky elektrizačných sústav.

Pán Michal Pokorný, člen predstavenstva Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s., povedal: Tento projekt je ďalšou ukážkou pokračovania, posilňujúcej sa obojstranne prospešnej spolupráce v oblasti obchodu s elektrinou a riadenia českej a slovenskej elektrizačnej sústavy, ktorá začala prepojením česko-slovenského denného trhu s elektrinou v roku 2009.

Výmena regulačnej elektriny v rámci e-GCC prebieha v reálnom čase a reaguje na aktuálnu situáciu v elektrizačných sústavách. Na výmenu regulačnej elektriny sú použité cezhraničné prenosové kapacity profilu zostávajúce po skončení vnútro dennej alokácie. Nedochádza tak k znižovaniu voľných cezhraničných kapacít pre účastníkov českého a slovenského trhu a zároveň je zabezpečená vysoká bezpečnosť prevádzky.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vznikla ako nezávislý právny subjekt dňa 21. januára 2002 a pôsobí ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v Slovenskej republike. Poslaním spoločnosti je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj s cieľom zabezpečiť udržateľnú a kvalitnú dodávku elektriny všetkým užívateľom prenosovej sústavy a jej paralelnú prevádzku so susednými prenosovými sústavami. Pre spoločnosť je zároveň dôležité dodržiavanie transparentných a nediskriminačných princípov pre prístup do sústavy s minimálnym dopadom na životné prostredie. Ďalej je dôležité rešpektovanie požiadaviek vyplývajúcich z národnej legislatívy a legislatívy EÚ, rozhodnutí národného regulačného úradu, relevantných pravidiel pre prevádzku a medzinárodnú spoluprácu v rámci synchronizovanej prepojenej elektrickej siete EÚ. Ďalšie informácie sú k dispozícii na web stránke www.sepsas.sk.

ČEPS, a. s.
Akciová spoločnosť ČEPS pôsobí na území Českej republiky ako výhradný prevádzkovateľ prenosovej sústavy (elektrické vedenia 400 kV a 220 kV) na základe licencie na prenos elektriny vydanej Energetickým regulačným úradom podľa Energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíja 39 rozvodní, so 68 transformátormi prenášajúcich elektrinu z prenosovej do distribučnej sústavy a trasy vedení v dĺžke 2979 km s napäťovou hladinou 400 kV a 1371 km s napäťovou hladinou 220kV. Spoločnosť ČEPS, a. s., je začlenená do európskych štruktúr. V rámci elektrizačnej sústavy Českej republiky poskytuje ČEPS, a. s. prenosové služby a služby spojené zo zabezpečením rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektriny v reálnom čase (systémové služby). ČEPS, a. s. ďalej zabezpečuje cezhraničné prenosy pre export, import a tranzit elektriny. Spoločnosť sa taktiež dlhodobo aktívne podieľa na formovaní liberalizovaného trhu s elektrinou v ČR a v Európe.
Viac informácií nájdete na www.ceps.cz.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy