Prognóza adekvátnosti systému UCTE pre roky 2005 – 2015 teraz obsahuje nový scenár odzrkadľujúci „najlepší odhad“ prevádzkovateľov prenosových sústav

Správa EURELECTRIC, 10. február 2005.

 

Únia pre koordináciu prenosu elektriny (UCTE), inštitúcia, ktorá koordinuje prevádzku a rozvoj sústavy prenosu elektriny kontinentálnej Európy, predstavila dňa 27. januára svoju správu Prognóza adekvátnosti systému pre roky 2005 – 2015 (SAF). Dokument naznačuje, že predpokladané investície do prenosu povedú k značnému nárastu výmeny kapacít medzi blokmi a že až do roku 2010 budú zabezpečené dostatočné výrobné kapacity.

Správa hodnotí spoľahlivosť systému UCTE – zahŕňajúceho siete zásobujúce elektrinou ročne asi 450 miliónov obyvateľov z 22 krajín, pričom celková dodávka elektriny predstavuje 2 300 TWh. UCTE stanovilo časový horizont o 4 roky dlhší ako tomu bolo v predošlej správe, čo odzrkadľuje dôležitosť otázok spoľahlivosti systému v konkurenčných podmienkach trhového hospodárstva.

Na pokrytie vyššieho stupňa neistoty týkajúcej sa budúcej výrobnej kapacity do roku 2015 UCTE doplnila k „Scenáru A“ („konzervatívny“), známeho z predošlých správ SAF, “Scenár B“ („najlepší odhad“), ktorý počíta hlavne s národnými výrobnými rozvojovými plánmi, so zavedením smerníc EÚ (najmä smernice o obnoviteľných zdrojoch) a s použitím prepojení sietí.

Prenosové kapacity podľa UCTE nebudú predstavovať prekážku pre bezpečnosť systému. Obzvlášť nedostatočná výmenná kapacita na Ibérijskom polostrove sa do roku 2010 zlepší, nakoľko plánované zvýšenie výmenných kapacít dosiahne rovnakú úroveň ako je zostatková kapacita. Okrem ďalších projektov sú tiež naplánované prírastky kapacít medzi hlavným blokom UCTE a Talianskom.

Regionálne analýzy v správe ukazujú, že blok CENTREL je jediným, ktorý zostáva naďalej štrukturálnym vývozcom. Výrazný vývoj vo výrobe elektriny sa očakáva v Taliansku, čo by malo podporiť bezpečnosť systému. V hlavnom bloku UCTE bude do roku 2010 dochádzať k pomalému úbytku zostatkovej kapacity (Scenár B), ktorý potom bude musieť byť kompenzovaný novými investičnými projektami.

UCTE usudzuje, že do roku 2010 by mali byť výkonové rezervy zabezpečené. Až po tomto roku bude potrebných cca 30 GW. Dôsledky obchodovania s CO2, stimuly trhu pre nové investície a dopady smernice EÚ o veľkých tepelných elektrárňach na existujúce fosílne zdroje však tieto predpoklady robia neistými.

Správa upozorňuje, že stúpajúci vplyv obnoviteľných zdrojov, prevažne veternej energie, predstavuje vo výrobnom mixe systému UCTE pre prevádzkovateľov prenosových sústav nové výzvy, pretože zvyšuje jednak krátkodobé odchýlky v tokoch energie cez medzinárodný prenosový systém a tiež potrebu regulačnej energie obzvlášť v krajinách, ktoré disponujú vysokým podielom veternej energie a kde je potrebný výrazný rozvoj prenosových sústav.

Správa UCTE o adekvátnosti dopĺňa správu EURPROG, združenia EURELECTRIC, ktorá poskytuje všeobecnejší pohľad na elektroenergetiku v širšom časovom rámci. Správa UCTE podporuje presvedčenie EURELECTRIC, že trh s elektrinou sa skutočne rozširuje a že adekvátnosť systému zostáva do budúcnosti zabezpečená.

Zdroj: Eurelectric, marec 2005

Tlačové správy