Prevádzkovatelia prenosových sústav v Európe vyjadrili znepokojenie ohľadne zimnej primeranosti sústavy

Na základe predbežných výsledkov a analýz pripravovanej správy ENTSO-E “Analýza prevádzky zdrojov pre zimu 2011/2012”, prevádzkovatelia prenosových sústav vyjadrili znepokojenie pre zimné bezpečnostné rezervy a zároveň pokračujú v úzkej spolupráci vedúcej ku koordinovaným opatreniam na zachovanie bezpečnosti dodávky elektriny.

Vďaka miernemu letu v Európe, prevádzkovatelia prenosových sústav (prevádzkovatelia) vnímali situáciu ohľadne bezpečnosti dodávky v letnom období ako napätú ale zvládnuteľnú. Napriek tomu ale vyjadrili znepokojenie nad redukciou výrobných rezerv vyplývajúcej, okrem iného, z odstávky ôsmych jadrových elektrární v Nemecku. Zatiaľ čo primeranosť výroby je podľa prevádzkovateľov v prípade priemerných poveternostných podmienok v Európe zachovaná, v prípade extrémnych podmienok nie je možné zabezpečiť bezpečnosť dodávky v kľúčových oblastiach Európy. Dlhšie trvajúce obdobie chladu a nižšie teploty ako priemer si tak môže vyžadovať vykonanie významných protiopatrení.

Z toho dôvodu európski prevádzkovatelia posilňujú úzku spoluprácu ohľadne koordinovaných, preventívnych a nápravnách opatrení ako napr. redispečing elektrární*, regulácia výroby z obnoviteľných zdrojov ako aj regionálne znižovanie záťaže.

Pripravovaná správa ENTSO-E “Analýza prevádzky zdrojov pre zimu 2011/2012” sa bude danou situáciou bližšie zaoberať a poskytne detailné odhady pre zimné obdobie v Európe. Správa bude publikovaná 1. Decembra 2011 a súčasne bude k nahliadnutiu na internetovej stránke ENTSO-E.

Poznámka:
*Redispatching – koordinovaná úprava prevádzky zdrojov v sústave (napr. pripojenie zdroja v inej časti sústavy a súčasne zníženie výroby, alebo odstávka zdroja v ďalšej časti sústavy) za účelom zníženia tokov cez prenosovú sústavu v určitej lokalite. Redispatching môže byť vnútorný, alebo medzinárodný.

Tlačové správy