ENTSO-E uvoľnilo na verejnú konzultáciu balíček dokumentov
k 10-ročnému rozvojovému plánu sústavy 2012

 
Brusel, 1. Marec 2012


Balíček dokumentov ENTSO-E k 10-ročnému rozvojovému plánu sústavy (TYNDP), uvoľnený na verejnú konzultáciu v súlade s Nariadením 714/2009/EK, identifikuje potrebu investičných zdrojov vo výške 104 mld. EUR na modernizáciu alebo výstavbu približne 51 500 km vysokonapäťových liniek v Európe. Viac ako 100 projektov európskeho významu dokazuje, ako prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) cez prenosovú infraštruktúru plánujú podporiť základy energetickej politiky EU – integráciu trhu, integráciu obnoviteľných zdrojov elektriny a bezpečnosť dodávok elektriny.

Správa konštatuje, že v porovnaní s projektmi identifikovanými v pilotnom pláne TYNDP 2010, jeden z troch plánovaných investičných zámerov je v omeškaní realizácie z dôvodu zdĺhavých povoľovacích procesov. Z uvedeného dôvodu považuje ENTSO-E návrhy Komisie v jej koncepte Energetického infraštruktúrneho balíčka ohľadne zrýchlenia prenosových infraštruktúrnych projektov, predovšetkým návrh zriadenia tzv. „one-stop-shop“ prístupu a definovanie časových limitov pre povoľovacie postupy, za najpozitívnejší krok k dosiahnutiu cieľov.

 
Štúdie v TYNDP 2012 poukazujú na skutočnosť, že 80% zo 100 identifikovaných úzkych miest má priamu alebo nepriamu spojitosť s integráciou obnoviteľných zdrojov elektriny (OZE), predovšetkým veterných a slnečných elektrární. Tak masívny rozvoj v oblasti OZE je hlavnou príčinou väčších, volatilnejších tokov elektriny na väčšie vzdialenosti naprieč Európou, predovšetkým v smere sever-juh zo Škandinávie do Talianska, medzi pevninskou Európou a španielskym polostrovom, Írskom a Veľkou Britániou alebo v smere východ-juh a východ-západ na balkánskom polostrove.
 
Zrealizovanie projektov pan-európskeho významu by malo viesť k redukcii emisií CO2 o 170Mt, z čoho 150Mt je v dôsledku pripojenia obnoviteľných zdrojov a zvyšných 20Mt z pokračujúcej integrácie trhu.

Už od vytvorenia pilotného plánu TYNDP 2010 bolo cieľom ENTSO-E zlepšenie metodiky, zvýšenie interakcie so zainteresovanými tretími stranami a prijatie prístupu tvorby štúdií na základe dvoch scenárov bottom-up (zospodu-nahor) a top-down (zhora-nadol). Plán TYNDP 2012 tak predstavuje významný krok v danom smerovaní a navrhuje štruktúru, ktorá poskytuje pan-európsky prehľad plánovania prenosovej infraštruktúry ako aj detailný popis investícií do prenosovej infraštruktúry na regionálnej úrovni. Okrem toho, správa Popis scenárov a primeranosti prenosovej sústavy na roky 2012 – 2030 poskytuje aktualizáciu scenárov TYNDP a aj víziu do roku 2030.

Verejná konzultácia a seminár

Uvoľnením balíčka dokumentov k TYNDP 2012, začala ENTSO-E verejnú konzultáciu predmetného balíčka pre všetky záujmové subjekty. Zainteresované tretie strany musia predložiť svoje pripomienky cez určené internetové rozhranie na stránke ENTSO-E v termíne do 26. apríla 2012. V rámci verejnej konzultácie sa 28. marca 2012 v Bruseli bude konať príslušný seminár pre zainteresované tretie strany.

Poznámky vydavateľa

Uvoľnenie balíčka dokumentov TYNDP 2012 je v súlade s požiadavkami Nariadenia 714/2009/EK, platným od marca 2011, predovšetkým Čl. 8.3-b, ktorý vyžaduje, aby každé dva roky ENTSO-E prijala nezáväzný 10-ročný rozvojový plán sústavy vrátane Európskeho výhľadu pre primeranosť výroby elektriny.

ENTSO-E, založená v decembri 2009, je Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav, ktorá združuje 41 prevádzkovateľov prenosových sústav (PPS) z 34 krajín Európy. PPS sú zodpovední za prenos elektriny vysokonapäťovými sieťami, ktoré predstavujú jeden z najdôležitejších infraštruktúrnych pilierov služieb a priemyslu v Európe. Právnym základom pre ENTSO-E je Nariadenie 714/2009/EK o cezhraničných výmenách elektriny, ktoré udeľuje mandát ENTSO-E na tvorbu sieťových predpisov a nezáväzných 10-ročných plánov rozvoja sústavy.

Tlačové správy