Poslaním Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s., (ďalej SEPS, a. s.) je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj tak, aby bola zaručená spoľahlivá, kvalitná a bezpečná dodávka elektriny všetkým užívateľom prenosovej sústavy a jej paralelná prevádzka so susednými prenosovými sústavami.

Na splnenie tohto poslania SEPS, a. s., každoročne vynakladá nemalé investičné prostriedky smerujúce do rozvoja a modernizácie zariadení potrebných pre prenos elektriny. V roku 2012 bolo preinvestovaných 41,6 mil. EUR a v roku 2013 SEPS, a. s., plánuje vynaložiť na investičné akcie finančné prostriedky vo výške 95,9 mil. EUR.

Investičný plán SEPS, a. s, na rok 2013 je zameraný hlavne na pokračovanie a dokončenie realizácie zákaziek začatých v predchádzajúcich rokoch.

Významnou investíciou je súbor stavieb Transformácia 400/110 kV Medzibrod. Pozostáva z rekonštrukcie transformovne 220/110 kV Medzibrod na napäťovú hladinu 400 kV, výstavby nového vedenia 2 x 400 kV pre transformovňu 400/110 kV Medzibrod a samotnej transformácie 400/110 kV v elektrickej stanici Medzibrod. Realizáciou tohto súboru stavieb sa výrazne zvýši bezpečnosť dodávky elektriny v uzlovej oblasti Medzibrod a taktiež dôjde k výraznému zlepšeniu kvality dodávanej elektriny pre významného odberateľa elektriny Železiarne Podbrezová, a. s. Na základe grantovej dohody uzatvorenej medzi SEPS, a. s., a EBOR (Európska banka pre obnovu a rozvoj) je projekt z časti financovaný zo zdrojov BIDSF (Medzinárodný fond na podporu odstavenia JE V1 Bohunice). Ukončenie realizácie celého súboru stavieb je plánované v októbri 2013.

SEPS, a. s., v tomto roku tiež pokračuje v realizácii stavby Diaľkové riadenie elektrickej stanice Veľký Ďur. Predmetom stavby je komplexná rekonštrukcia elektrickej stanice Veľký Ďúr aj v súvislosti s pripojením nových blokov č. 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce do prenosovej sústavy .

Ďalšou veľkou investíciou spoločnosti sú pokračujúce práce na Diaľkovom riadení elektrickej stanice Levice, kde sa v tomto roku plánuje výmena aj druhého transformátora 400/110 kV T403.

V roku 2013 naša spoločnosť plánuje aj ďalšie významné investičné akcie.

Jednou z nich je realizácia súboru stavieb „Transformácia 400/110 kV Voľa“, ktorá zabezpečí spoľahlivé zásobovanie nových priemyselných odberov vo východoslovenskom regióne, a to hlavne oceliarne Strážske (Slovakia Steel Mills, a. s.).

K ďalším investičným zámerom patrí aj stavba Diaľkové riadenie elektrickej stanice Rimavská Sobota vrátane výmeny transformátora 400/110 kV T402 a stavba Diaľkové riadenie elektrickej stanice Stupava s doplnením druhého transformátora 400/110 kV T402.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy