V sídle spoločnosti sa dnes uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS, a. s.), ktoré prerokovalo a schválilo individuálnu a konsolidovanú výročnú správu spoločnosti, účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku a rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2012.

SEPS, a. s., dosiahla v roku 2012 podľa individuálnych finančných výkazov zostavených v súlade s IFRS celkové výnosy 457 113 504 eur pri celkových nákladoch (s daňou z príjmov) 378 481 718 eur. Zisk po zdanení bol vytvorený vo výške 78 631 786 eur, z ktorého 78 176 726 eur zostane v položke nerozdelený zisk.Zdroj: SEPS

Tlačové správy