Tlačová správa

Bratislava, Praha, 31. 8. 2009

ČESKÝ A SLOVENSKÝ KRÁTKODOBÝ TRH S ELEKTRINOU BOL PREPOJENÝ

Dňa 31. augusta 2009 boli úspešne prijaté a zobchodované ponuky účastníkov trhu na nákup a predaj elektriny na dennom trhu – prvý raz bez ohľadu na to, či sa jednalo o účastníkov z Českej alebo Slovenskej republiky.

Organizátori krátkodobého obchodovania s elektrinou, ktorými sú pre ČR Operátor trhu s elektrinou (OTE, a. s.), a pre SR spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS, a. s.,) prevádzkovateľ prenosovej sústavy a organizátor denného trhu s elektrinou v SR, v spolupráci s ČEPS, a. s., prevádzkovateľom českej prenosovej sústavy, úspešne prepojili národné denné trhy s elektrinou. So začatím prevádzky prepojeného denného trhu s elektrinou boli ukončené denné explicitné aukcie na spoločnom cezhraničnom profile medzi ČR a SR.

Do prepojenia denných trhov s elektrinou organizovaných OTE a SEPS, a.s., sa prvý deň zapojilo 50 registrovaných účastníkov, ktorí zaslali celkom 77 platných objednávok na nákup a predaj. Zobchodovalo se celkom 14 927,9 MWh elektriny. Na obidvoch trhoch prišlo k vytvoreniu priemernej rovnovážnej ceny 44,51 EUR/MWh, pričom prevažujúci cezhraničný tok v priebehu obchodného dňa bol z ČEPS do SEPS, a.s. v celkovej hodnote 1 608 MWh. Cezhraničný tok v priebehu obchodného dňa bol ze SEPS, a.s. do ČEPS v celkové výške 1 367 MWh. Ďalšie informácie o prepojení denných trhov sú uverejnené na strankách http://www.ote-cr.cz a http://www.isot.sk

Operátor trhu s elektrinou, a. s.
Akciová spoločnosť Operátor trhu s elektrinou (OTE, a. s.), pôsobí na trhu s elektrinou v ČR od roku 2001 a je poskytovateľom komplexných služieb jednotlivým účastníkom trhu s elektrinou. OTE od roku 2002 organizuje obchodovanie na dennom a neskôr i na vnútrodennom a blokovom trhu s elektrinou. Účastníkom trhu s elektrinou v ČR okrem iného ponúka tiež nepretržité spracovanie a výmenu dát, informácií na zúčtovanie a finančné vyrovnanie odchýlok medzi zmluvnými a skutočnými hodnotami dodávok a odberov elektriny a zabezpečuje administratívnu zmenu dodávateľa. Súčasne spravuje národný register na emisie skleníkových plynov. OTE je držiteľom licencie na činnosti operátora trhu, ktorá zahrnuje i pôsobenie v odbore plynárenstva. Viac informácií nájdete na http://www.ote-cr.cz.
Kontakt:
Pavel Rodryč (prodryc@ote-cr.cz, +420 603 581 436

Spoločnosť ČEPS, a. s.
Akciová spoločnosť ČEPS pôsobí na území Českej republiky ako výhradný prevádzkovateľ prenosovej sústavy (elektrické vedenie 400 kV a 220 kV) na základe licencie na prenos elektriny, udelenej Energetickým regulačným úradom podľa Energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíja 39 rozvodní so 67 transformátormi prevádzajúcimi elektrickú energiu z prenosovej do distribučnej sústavy a trasy vedenia s dĺžkou 2 968 km s napäťovou hladinou 400 kV a 1 371 km s napäťovou hladinou 220 kV. Spoločnosť ČEPS je začlenená do európskych štruktúr. V rámci elektrizačnej sústavy Českej republiky poskytuje ČEPS prenosové služby a služby spojené so zabezpečením rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie v reálnom čase (systémové služby). ČEPS ďalej zabezpečuje cezhraničné prenosy na export, import a tranzit elektrickej energie. Spoločnosť sa taktiež dlhodobo aktívne podieľa na formovaní liberalizovaného trhu s elektrinou v ČR i v Európe. Viac informácií nájdete na http://www.ceps.cz.
Kontakt:
Pavla Mandátová (mandatova@ceps.cz, +420 725 805 690)

SEPS, a. s.
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vznikla ako nezávislý právny subjekt dňa 21. januára 2002 a pôsobí ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v Slovenskej republike. Poslaním spoločnosti je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj tak, aby bola zaručená spoľahlivá a kvalitná dodávka elektriny a paralelná prevádzka so susednými sústavami podľa pravidiel UCTE pri rešpektovaní nediskriminačných a transparentných princípov prístupu k sieťam s minimálnymi dopadmi na životné prostredie. SEPS, a. s., je na základe poverenia Ministra hospodárstva SR zo dňa 5. novembra 2008 poverená výkonom funkcie Organizátora trhu v SR. Viac informácií nájdete na http://www.sepsas.sk a http://www.isot.sk.

Kontakt:
Igor Gallo (gallo_igor@sepsas.sk, +421 908 714 752)

Tlačové správy