Ďalšie kroky v Česko-Slovensko-Maďarsko-Poľsko-Rumunskej integrácii trhu

 
V nadväznosti na Memorandum o porozumení, ktoré bolo podpísané dňa 11. júla 2013, riadiaci výbor 5M MC zložený zo zástupcov národných regulačných úradov
(ERÚ, ÚRSO, HEA, URE a ANRE), prevádzkovateľov prenosových sústav (ČEPS, SEPS, MAVIR, PSE, a Transelectrica) a energetických búrz, resp. organizátorov národných
trhov s elektrinou (OTE, OKTE, HUPX, TGE a OPCOM) z Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Poľska a Rumunska, prerokoval ďalšie kroky v integrácii denného trhu s elektrinou.

V úvodnej fáze projektu zúčastnené strany čelili základnej otázke týkajúcej sa organizácie denného trhu s elektrinou v kontexte ďalších integračných aktivít a
prepojení jednotlivých trhov s elektrinou. V rámci projektu bol vykonaný verejný prieskum, ktorého cieľom bolo získať spätnú väzbu od spoločností pôsobiacich na
piatich trhoch s elektrinou (pozn. CZ-SK-HU-PL-RO) o prípadných vplyvoch navrhovaných opatrení, a to najmä stanovenie času uzávierky pre príjem denných diagramov
(GCT) a rozsahu integrácie (viac informácií o dotazníku nájdete tu).

Na základe dôkladnej analýzy výsledkov prieskumu dospeli národné regulačné úrady k záveru, že neexistuje spoločný názor medzi účastníkmi trhu s elektrinou
vo všetkých dotknutých trhoch, týkajúci sa navrhovaných scenárov pre prepojenie piatich trhov s elektrinou. V záujme ďalšej integrácie trhov s elektrinou, riadiaci výbor
prijal stanovisko národných regulačných úradov, aby Market Coupling projekt bol spustený s GCT o 11:00 hod. a zahŕňal denné trhy s elektrinou Českej republiky, Slovenska,
Maďarska a Rumunska. Uvedené krajiny sa budú usilovať v čo najväčšej miere o súlad s NWE (North West Europe). Úzka spolupráca medzi partnermi v rámci projektu 5M MC bude
takto prispievať k budúcej integrácii trhov s elektrinou. Spoločným názorom zúčastnených strán je, že pripojenie poľského trhu s elektrinou bude realizované neskôr v rámci
iniciatívy CEE FBMC (Central East Europe Flow-Based Market Coupling). Do tej doby bude päť energetických búrz, resp. organizátorov národných trhov s elektrinou naďalej
spolupracovať na implementácii PCR (Price Coupling of Regions) riešenia deklarovaného ako cieľový model pre európsku integráciu trhov s elektrinou.

Základné informácie:

HUPX – Hungarian Power Exchange Ltd.

MAVIR Ltd. založil svoju dcérsku spoločnosť so 100% podielom HUPX Hungarian Power Exchange Ltd. 9. mája 2007. Splnením požiadaviek Rozhodnutia č. 794/2008 MAVIR Ltd. predložil
dokumentáciu žiadosti o udelenie povolenia na založenie a prevádzku organizovaného trhu s elektrinou, a to 11. septembra 2008 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti
HUPX Hungarian Power Exchange Ltd. Maďarská energetická kancelária na základe svojho Rozhodnutia č. 136/2009 z 9. apríla 2009 vydala pre HUPX Hungarian Power Exchange Ltd. povolenie
na prevádzku organizovaného trhu s elektrinou na obdobie 10 rokov. HUPX spustilo prevádzku denného trhu 20. júla 2010 a fyzický termínovaný obchod 19. júla 2011. Od začiatku (júl 2010)
bol celkový zobchodovaný objem na trhu HUPX 26 TWh. V roku 2012 bol celkový zobchodovaný objem 12,6 TWh, čo je takmer jedna tretina maďarskej spotreby.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.hupx.hu.

MAVIR – the Manager of Power

MAVIR Magyar Villamosenergia ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság [MAVIR- maďarský prevádzkovateľ prenosovej sústavy Ltd.,
MAVIR ZRt.] je mladou organizáciou s bohatými tradíciami a skúsenosťami. Tradícia, skúsenosti a mladosť sa v tomto prípade navzájom nevylučujú: predtým, ako bol
založený MAVIR, Národné dispečingové centrum plnilo technické úlohy prevádzky sústavy, a to od novembra 1949. Vytvorením integrovaného prevádzkovateľa prenosovej sústavy
(PPS) 1. januára 2006 sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy včlenil do Divízie pre prevádzku sústavy v rámci Národnej elektrizačnej spoločnosti Ltd. a do Divízie pre prenosovú
sústavu v rámci Maďarských elektrizačných spoločností Ltd. Vysoko kvalifikovaný tím odborníkov, ktorí milujú svoju profesiu a vykonávajú ju na vysokej úrovni sa spojil s
MAVIR ZRt., ktoré znamená viac, než len staré dispečingové centrum: v súčasnosti si MAVIR ZRt. plní nasledujúce povinnosti:

 • Poskytovanie spoľahlivej, účinnej a bezpečnej prevádzky Maďarskej elektrizačnej sústavy, vrátane požadovaných rezervných výrobných a prenosových kapacít;
 • Vykonávanie dohľadu a rozširovanie aktív prenosovej sústavy, s cieľom vykonávať všetky práce spojené s jej obnovou, údržbou a rozvojom, nevyhnutné pre riadne a spoľahlivé poskytovanie dodávky;
 • Zabezpečovanie neprerušovanej prevádzky, prispievanie k ďalšiemu rozširovaniu trhu s elektrinou, zabezpečenie nediskriminačného prístupu pre užívateľov prenosovej sústavy;
 • Spracovávanie údajov získaných od účastníkov v rámci poskytovania dodávok elektriny;
 • Informovanie účastníkov trhu o hrozbe uzatvárania nerealizovateľných kontraktov;
 • Harmonizácia prevádzky Maďarskej elektrizačnej sústavy so sústavami v susedných krajinách;
 • Koordinácia medzinárodnej spolupráce;
 • Príprava stratégie rozvoja sústavy a predkladanie návrhov na rozvoj portfólia výrobní.

Na základe osvedčenia obsiahnutého v Rozhodnutí maďarského energetického úradu zo dňa 13. marca 2012, MAVIR pracuje v súlade s modelom
ITO (Independent Transmission Operator – Nezávislý prenosový prevádzkovateľ), tým je MAVIR vlastníkom a prevádzkovateľom prenosovej siete v rámci
vertikálne integrovanej energetickej korporácie.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.mavir.hu.

MEKH (HEA)

Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority je nezávislý orgán verejnej správy so zodpovednosťou podávania správ na ročnej báze maďarskému parlamentu. Úlohy úradu sú špecifikované v zákone o HEA, zákone o zásobách zemného plynu, rovnako ako v zákone o elektrine, dodávke tepla a zásobách vody pre verejnú spotrebu. V súvislosti s projektom rozšírenia CZ-SK-HU Market Couplingu je úrad podľa ustanovení týchto zákonov zodpovedný najmä za:

 • Vydávanie a novelizáciu licencií pre prevádzku prenosovej sústavy (MAVIR) a pre prevádzku organizovaného trhu (HUPX);
 • Schvaľovanie všeobecných podmienok trhu s elektrickou energiou (Obchodný zákon pripravený MAVIR, Pravidlá trhu HUPX), ako aj obchodných kódexov držiteľov licencií;
 • Určovanie rozsahu informácií, ktoré sa majú zverejňovať;
 • Prešetrenie sťažností zákazníkov.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.mekh.hu.

OTE, a.s.

OTE, a.s., český operátor trhu s elektrinou a plynom (OTE) je akciová spoločnosť založená v roku 2001. OTE poskytuje komplexné služby jednotlivým hráčom na trhoch
s elektrinou a plynom v rámci Českej republiky. OTE spustil organizáciu obchodovania na dennom trhu s elektrinou v roku 2002 a v nasledujúcich rokoch aj na vnútrodenných
a blokových trhoch s elektrinou. OTE funguje ako operátor trhu s plynom od roku 2010, pričom pokrýva prevádzku denného aj vnútrodenného trhu s plynom. Nepretržité spracovávanie
údajov a ich výmena nevyhnutná pre zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok medzi kontrahovanými a aktuálnymi objemami dodanej a odobranej elektriny a plynu patrí medzi služby,
ktoré OTE ponúka hráčom na trhu v rámci českého trhu s elektrinou a plynom, vrátane administratívnych postupov spojených so zmenou dodávateľa. OTE taktiež spravuje Národný
register emisií skleníkových plynov. OTE je držiteľom povolenia na vykonávanie činností operátora trhu, ktoré pokrýva aktivity v rámci trhov s elektrinou a plynom v Českej
republike. Okrem projektu rozšírenia trilaterálneho market couplingu, OTE je plne zapojený v mnohých ďalších integračných projektoch (t.j. PCR, XBID riešenie, MC CZ-SK-HU, CEE+NWE projekt).

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.ote-cr.cz.

ČEPS, a.s.

ČEPS, akciová spoločnosť je jediným českým prevádzkovateľom prenosovej sústavy a je držiteľom výhradnej licencie pre tento účel udelenej
Energetickým regulačným úradom v súlade so Zákonom o energetike. Spoločnosť nesie zodpovednosť za údržbu a modernizáciu 41 transformačných staníc
so 71 transformátormi, ktoré zabezpečujú dodávku elektriny z prenosovej sústavy do distribučnej sústavy, ako aj 400 kV vedení s celkovou dĺžkou 3508 km a 220 kV
vedení s celkovou dĺžkou 1910 km. ČEPS je členom relevantných európskych medzinárodných organizácií. Spoločnosť zodpovedá za udržiavanie rovnováhy medzi dodávkou
elektriny a jej spotrebou v rámci českej elektrizačnej sústavy v reálnom čase (systémové služby) a za organizovanie cezhraničných výmen elektriny, vrátane tranzitov.
ČEPS je tradične zainteresovaný do vytvárania liberalizovaných trhov s elektrinou v rámci Českej republiky aj Európy.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.ceps.cz.

ERÚ


Energetický regulačný úrad (ERÚ) bol zriadený 1. januára 2001 Zákonom č. 458/2000 z 28. novembra 2000 o podmienkach obchodu a štátneho riadenia v energetickom
priemysle a zmenách v súvisiacich zákonoch („Energetický zákon“) v znení neskorších úprav, ako administratívny orgán pre reguláciu energetického sektora v Českej republike.
ERÚ zodpovedá najmä za podporu konkurencie na energetickom trhu, podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a ochranu záujmov zákazníkov v oblastiach energetického priemyslu,
v ktorých konkurenciu nie je možné dosiahnuť.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.eru.cz.

OKTE, a.s.

OKTE, a.s. je organizátor krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej republike, akreditovaný Ministerstvom hospodárstva SR. OKTE, a.s.
bol zaregistrovaný ako nezávislý právny subjekt 11. augusta 2010. Hlavné činnosti spoločnosti a vybrané typy služieb sú predmetom cenovej regulácie Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví. Organizácia organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou sa riadi Prevádzkovým poriadkom OKTE, a.s.. Organizovaný
krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou umožňuje účastníkom trhu s elektrinou ponúkať alebo dopytovať elektrinu, zlepšuje ich možnosti dosiahnuť vyváženú obchodnú
pozíciu pred samotnou dodávkou/odberom elektriny, a tým znižuje pravdepodobnosť vytvárania odchýlok medzi plánovanými a reálnymi hodnotami dodávky/odberu elektriny.
Ďalšou úlohou OKTE, a.s. je zúčtovanie odchýlok v rámci Slovenskej republiky. OKTE, a.s. je taktiež držiteľom licencie pre vykonávanie činností organizátora krátkodobého
trhu s elektrinou.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.okte.sk.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.


Od 21. januára 2002 spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. prevádzkuje prenosovú sústavu v rámci Slovenskej republiky ako nezávislý právny subjekt.
Poslaním spoločnosti je spoľahlivá prevádzka prenosovej sústavy, zabezpečovanie dispečerského riadenia sústavy, jej údržba, obnova a rozvoj, s cieľom zabezpečovať udržateľnú a kvalitnú dodávku elektriny pre všetkých užívateľov prenosovej sústavy, vrátane paralelnej prevádzky so susednými prepojenými prenosovými sústavami. Okrem toho, pre spoločnosť je zásadným dodržiavanie transparentných a nediskriminačných princípov prístupu do sústavy s minimálnym vplyvom na životné prostredie. Rovnako tak, základom je rešpektovanie požiadaviek vyplývajúcich z národnej a európskej legislatívy, rozhodnutí národného regulačného úradu, pravidiel prevádzky a medzinárodnej spolupráce v rámci synchrónne prepojenej elektrizačnej sústavy EÚ.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.sepsas.sk.

ÚRSO

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je štátny administratívny orgán zriadený v roku 2001. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví plní funkciu regulačného orgánu, spolu s Regulačnou radou v odvetviach elektriny, plynu centrálneho vykurovania a vodného hospodárstva, s cieľom vytvárať a podporovať konkurenčné prostredie, aby sa chránili jednak zákazníci a jednak záujmy držiteľov licencií tak, aby bola docielená rozumná návratnosť investícií a zaistená spoľahlivá, ekonomická a kvalitná dodávka tovarov a služieb v rámci regulovaných sieťových odvetví.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.urso.gov.sk.

TGE

Towarowa Gielda Energii SA (Polish Power Exchange) bola založená v decembri 1999 a odvtedy je aktívna na poľskom trhu s elektrinou. TGE bola prvá a dodnes jediná burza s
licenciou od Komisie pre finančný dohľad na prevádzkovanie výmeny tovarov v Poľsku. TGE je v súčasnosti vo vlastníctve Varšavskej Burzy (Warsaw Stock Exchange).
TGE hrá kľúčovú úlohu v procese liberalizácie trhu s elektrinou a zemným plynom v Poľsku. Od decembra 2010 TGE a Nord Pool Spot úspešne prevádzkujú prepojenie denných trhov cez profil SwePol, ktorý spája Švédsko a Poľsko.
TGE slávnostne spustila obchod so zemným plynom v decembri 2012. V súčasnosti TGE prevádzkuje nasledovné trhy:

 • Denný trh s elektrinou a vnútrodenný trh s elektrinou;
 • Forwardový trh s elektrinou s fyzickou dodávkou;
 • Trh s vlastníckými právami (OZE a KVET osvedčenia o pôvode);
 • Trh s emisnými povolenkami (len spotový trh);
 • Trh so zemným plynom: spotový a forwardový trh s fyzickou dodávkou.

Likvidita trhov TGE sa zvyšuje: v roku 2012 predstavoval objem zobchodovanej elektriny 19,1 TWh na dennom trhu a 112,9 TWh na forwardovom trhu s fyzickou dodávkou.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.tge.pl.

PSE S.A.

PSE je prevádzkovateľ prenosovej sústavy v Poľsku, je spoločnosťou s kľúčovým významom pre národné hospodárstvo, ktorá bola zapísaná do registra podnikov osobitného významu pre hospodárstvo a obranu. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je poskytovanie služieb prenosovej sústavy v súlade s požadovanými kritériami pre bezpečnú prevádzku poľskej elektrizačnej sústavy a dodržiavanie objektívnych a transparentných zásad, ktoré zabezpečujú rovnaké zaobchádzanie so zainteresovanými stranami, s náležitým ohľadom na životné prostredie. Hlavné ciele činnosti PSE S.A. sú:

 • Poskytovanie služieb súvisiacich s prenosom elektriny a zabezpečenie bezpečnej a nákladovo efektívnej prevádzky poľskej elektrizačnej sústavy pri splnení podmienok synchrónneho prevádzkovania s ostatnými európskymi systémami;
 • Zabezpečenie potrebného rozvoja domácej prenosovej sústavy a cezhraničných prepojení;
 • Sprístupnenie prenosovej kapacity na základe trhových metód pre účely cezhraničných výmen, budovanie technickej infraštruktúry pre prevádzku na domácom veľkoobchodnom trhu s elektrinou.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.pse.pl.

URE

Predseda Energetického regulačného úradu je ústredným činiteľom štátnej správy nominovaný na základe energetického zákona z 10. Apríla 1997, pre realizáciu úloh
v oblasti palivovej a energetickej kontroly riadenia, ako aj podpory hospodárskej súťaže. Povinnosti a právomoci predsedu URE sú striktne prepojené so štátnou
politikou v oblasti energetiky, t.j. ekonomické podmienky hospodárenia energetických podnikov, plány pre prevádzkovanie trhu, rovnako ako aj požiadavky vyvstávajúce z povinnosti prispôsobenia poľského práva k právu Európskej únie. Činnosti vykonávané nezávislým regulačným orgánom sú určené k naplneniu cieľa daného zákonodarcom a smerujú k vytvoreniu vyváženého ekonomického rastu, zaisteniu energetickej bezpečnosti, ekonomickému a rozumnému využívaniu palív a energie, rozvoju hospodárskej súťaže, boju s negatívnymi účinkami prirodzených monopolov, ochrane životného prostredia, dodržiavaniu záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohôd, ako aj k vytváraniu rovnováhy medzi záujmami energetických podnikov a spotrebiteľov palív a energie.

OPCOM SA

Rumunský operátor trhu – OPCOM SA bol založený v roku 2000 ako akciová spoločnosť a dcérska spoločnosť CNTEE Transelectrica SA.
Povinnosti vyplývajú z jeho role organizátora a správcu centralizovaných trhov s elektrinou a operátora zúčtovania vo veľkoobchode s elektrinou v súlade s platnými predpismi ANRE a podmienkami Licencie č. 407. Hlavné činnosti vykonávané spoločnosťou OPCOM: spotové obchodovanie s elektrinou na dennom trhu (DAM) a vnútrodenný obchod (IDM), zmluvné dodanie prostredníctvom centralizovaného trhu pre bilaterálne kontrakty s elektrinou (CMBC a CMBC-CN), obchodovanie s environmentálnymi osvedčeniami na trhu zelených certifikátov, ako aj na obchodnej platforme s emisnými povolenkami; zúčtovanie transakcií uzavretých na dennom trhu, vnútrodennom trhu a centralizovanom trhu zelených certifikátov, zúčtovanie transakcií s elektrinou uzatvorených na vyrovnávacom trhu organizovanom CNTEE Transelectrica SA a odchýlky subjektov zodpovedných za odchýlku, dohľad nad trhom a podávanie správ ANRE, poskytovanie relevantných informácií účastníkom trhu, masmédiám a širokej verejnosti. OPCOM bol v Rumunsku poverený na organizovanie trhu s plynom.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.opcom.ro.

Transelectrica

Transelectrica bola založená nariadením vlády č. 627/ 31. júla 2000, osamostatnením bývalého Rumunského úradu pre elektrinu (CONEL). Transelectrica je rumunský prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorý hrá kľúčovú úlohu na rumunskom trhu s elektrinou. Spravuje a prevádzkuje elektrizačnú prenosovú sústavu a zabezpečuje výmenu elektriny medzi krajinami strednej a východnej Európy ako člen ENTSO-E (European Network of Transmission and System Operators for Electricity). Transelectrica je zodpovedná za prenos elektriny, prevádzkovanie systému a trhu s elektrinou, rozvoj siete a trhovej infraštruktúry, zaisťuje bezpečnosť rumunského energetického systému. Tiež slúži ako hlavné „spojenie“ medzi dodávkou a spotrebou elektriny neustálym zosúladením výroby so zaťažením. Od 29. augusta 2006 je Transelectrica vedená na Burze v Bukurešti (Bucharest Stock Exchange).
Poslanie: Transelectrica zaisťuje spoľahlivú a stabilnú prevádzku rumunskej energetickej sústavy v štandardoch kvality, zároveň poskytuje národnú prenosovú sústavu na základe transparentných, nediskriminačných a spravodlivých podmienok pre všetkých účastníkov trhu.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.transelectrica.ro.

ANRE

Rumunský energetický regulačný úrad bol založený v roku 1999. Je organizovaný ako správne nezávislý orgán s právnou subjektivitou a vlastným majetkom, pod kontrolou parlamentu, samostatne financovaný a nezávislý pokiaľ ide o rozhodovací proces, organizáciu a fungovanie. ANRE schvaľuje a kontroluje plnenie národne záväzného regulačného rámca požadovaného pre riadne fungovanie odvetví zemného plynu, elektriny a tepla a trhov pokiaľ ide o ich efektívnosť, súťaž, transparentnosť a ochranu spotrebiteľa. Povinnosti a kompetencie ANRE sú stanovené Zákonom pre elektrinu a plyn č. 123/2012.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.anre.ro.

Pridané dňa: 26.08.2013

Tlačové správy