V sídle spoločnosti sa dnes uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (ďalej „SEPS“), ktoré prerokovalo a schválilo individuálnu a konsolidovanú výročnú správu spoločnosti, účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku a rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2013.

SEPS dosiahla v roku 2013 podľa individuálnych finančných výkazov zostavených v súlade s IFRS celkové výnosy 458 275 280 eur pri celkových nákladoch (vrátane dane z príjmov) 389 049 037 eur. Zisk po zdanení bol vytvorený vo výške 69 226 243 eur, z ktorého 67 913 217 eur bude použitých na výplatu dividend a 1 313 026 eur zostane v položke nerozdelený zisk.Zdroj: SEPS

Tlačové správy