Tlačová správa

SEPS v spolupráci s partnermi vykonala skúšky „štartu z tmy“

Dňa 18. 6. 2014 spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., (SEPS) v spolupráci so spoločnosťami Tepláreň Košice, a.s. (TEKO), DG Energy, a.s. (DG), Slovenské elektrárne, a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s., vykonala skúšky podpornej služby (PpS) typu “Štart z tmy“.


Rozbeh zdroja poskytujúceho PpS typu „Štart z tmy“, vytvorenie určenej trasy a pripojenie všetkých spotrebičov vlastnej spotreby TEKO prebehlo úspešne podľa naplánovaného harmonogramu skúšok.

Cieľom skúšok bolo prakticky overiť výpočty, na základe ktorých bol pripravený Plán obnovy elektrizačnej sústavy SR (ES SR), a to zrealizovaním praktických skúšok dodania napätia od poskytovateľov PpS typu „Štart z tmy“ prostredníctvom zariadení prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa distribučnej sústavy do systémovej elektrárne TEKO. Trasy pre zabezpečenie napätia viedli z prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Ružín a dieselgenerátorov DG v Moldave do zariadení vlastnej spotreby TEKO.

Vybraté trasy boli navrhnuté na základe výpočtov k inovácii Plánu obnovy ES SR. Výpočty boli následne potvrdené aj Technickou správou, ktorú vypracovala Technická univerzita v Košiciach.

SEPS ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy garantuje bezpečné, spoľahlivé, kvalitné a ekonomicky efektívne prevádzkovanie prenosovej sústavy v súlade s medzinárodnými záväzkami i národnou legislatívou. Súčasný stav otvárania trhu s elektrinou, penetrácie obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ako aj nedostatočná elektroenergetická infraštruktúra v niektorých európskych krajinách spôsobujú, že ES SR je v určitých časových obdobiach preťažovaná a preto je problematike Plánov obrany a obnovy ES SR venovaná zvýšená pozornosť. Aktualizácie Plánov obrany a obnovy ES SR sa vykonávajú od roku 2008 v dvojročných časových intervaloch. V nadväznosti na vykonávané výpočty sa aktualizujú príslušné prevádzkové inštrukcie, ktoré riešia konkrétne postupy pre obranu a obnovu ES SR vychádzajúc z vykonaných výpočtov. Tieto postupy je nevyhnutné vyskúšať aj prakticky v reálnej prevádzke.

To bol hlavný dôvod, pre ktorý sa spoločnosť SEPS ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy rozhodla iniciovať praktické skúšky „Štartu z tmy“. Poznatky z takejto skúšky poslúžia nielen pre potreby pracovníkov prevádzky a dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ale aj pre manipulantov a dispečingy všetkých dotknutých strán – zariadenia (elektrárne) poskytujúceho napätie, prevádzkovateľa distribučnej sústavy a systémovej elektrárne, ktorá v prípade potreby bude štartovať výrobu elektriny z beznapäťového stavu.

Odskúšanie postupov používaných v prípade aplikácie PpS typu „Štart z tmy“ v reálnej prevádzke umožňuje pripraviť dispečerov na práce potrebné pri obnove ES SR, poskytne podklady pre prípravu odborných školení, úpravu scenárov tréningových simulátorov, aktualizáciu prevádzkových inštrukcií, odskúšanie a preverenie komunikácie vrátane náhradného satelitného spojenia. Výstupy z meraní zároveň poslúžia na overenie teoretických výpočtov modelovaných situácií. Prepojená ES SR vyžaduje pri obnove súčinnosť dotknutých subjektov, pričom dôležitá je koordinácia krokov vedúcich k obnove dodávky elektriny spotrebiteľom.


Elektrina je fenomén, ktorý je prítomný pri každej ľudskej činnosti a výpadky dodávky elektriny sú veľmi citlivo vnímané. Bez elektriny už nedokážeme žiť, a tak je dôležité vykonávať opatrenia pre jej bezpečnú a spoľahlivú dodávku. Vykonané skúšky slúžia pre overenie schopnosti oživiť energetický systém aj po jeho kolapse.Zdroj: SEPS

Tlačové správy