UCTE: nový postup na znižovanie preťaženia el. prenosovej sústavy

Zdieľať

UCTE implementuje nový postup na prevenciu pred závažnejšími poruchami prenosovej sústavy

Nový postup si osvojilo všetkých 35 členov UCTE v 21 európskych krajinách,
aby predchádzali a znižovali preťaženosť el. prenosovej sústavy. Tento jasný a
nediskriminačný včas varujúci systém napomáha zaisťovať bezpečnosť dodávok a
lepšie využitie kapacity sústavy.

 
Liberalizácia na európskom trhu s elektrickou energiou priniesla väčšie zmeny a
nové možnosti pre prostredie prevádzkovateľov PS. Prenosové sústavy UCTE boli
pôvodne vytvorené za účelom centrálnej optimalizácie prevádzky, tak po stránke
technickej ako i ekonomickej. Na voľnom trhu, kde už viac neexistujú integrované
spoločnosti a každý výrobca a dodávateľ si želá čo najmenšie obmedzenia, to
spôsobuje stále väčšie a nepredpokladateľné toky energie a obrovský nárast
preťaženosti v elektrizačných sústavách, kde výkony prenosových vedení
nedokážu zvládnuť takéto toky energie.

Denná predpoveď predpokladaného preťaženia v UCTE znamená nový postup
proti preťaženosti európskych prenosových sústav. Keďže tento postup je v
platnosti už od 7.10. 2002, všetci členovia UCTE sa zaviazali urýchlene sa zapojiť
do procesu.

Rozlíšenie za preťaženosti systému je dôležité pre realizáciu denných
predpokladov tokov prúdov, pre ktoré sú zmeny hodnôt medzi susediacimi
prevádzkovateľmi nevyhnutné. Vykonávajúc toto, bude možné vziať do úvahy vplyv
navzájom susediacich sietí.

Pokiaľ sa odovzdávajú predpokladané hodnoty, prevádzkovatelia majú jasný včas
varujúci signál preťaženosti systému, s minimálnou možnosťou chybovosti. Toto
dovoľuje včasne reagovať, za účelom zaistenia bezpečnosti dodávok a lepšieho
využitia kapacity sústavy – pre úžitok všetkých užívateľov a spoľahlivo fungujúci
trh.

Kontakt

Marcel BIAL, UCTE Secretary General
Boulevard Saint-Michel, 15 , B-1040 Brussels
Tel: +32 2 741 69 41 Fax: +32 2 741 69 49

Profil UCTE

Únia pre koordináciu prenosu elektrickej energie (UCTE) je združením prevádzkovateľov prenosových sústav štátov kontinentálnej Európy, ktorá poskytuje spoľahlivý trh, východiskový pre všetkých účastníkov (členov).
Usiluje sa o výkonnú a bezpečnú prevádzku prepojených elektrizačných sústav a dáva signály na trh v prípade adekvátneho úpadku systému.
Už viac ako 50 rokov vydáva UCTE technické pravidlá a odporúčania za účelom skoordinovania medzinárodnej prevádzky vysokonapäťových prenosových sústav, tak aby mohli všetci pracovať na jednej spoločnej UCTE frekvencii 50 Hz. UCTE je zaviazaná napomáhať rozvoju systému, pri získavaní nových požiadaviek trhu, ale bez vzniku strát z hľadiska spoľahlivosti už existujúceho systému.
Sieť UCTE prináša bezpečné zásobovanie elektrickou energiou 400 miliónom ľudí jednej z najväčších medzinárodne-synchrónnych elektrizačných sústav.
Toto technické pozadie napomáha rozvoju konkurencieschopnosti na trhu

Predpoveď preťaženia členov UCTE – 7. oktober 2002

Zdroj: UCTE October 2002

Tlačové správy