V sídle akciovej spoločnosti
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. v Bratislave sa 25.7.2003
uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti SEPS, a. s., ktoré
prerokovalo a schválilo Výročnú správu, riadnu účtovnú závierku a rozhodlo o
rozdelení zisku spoločnosti za rok 2002.

VZ tiež schválilo podnikateľský zámer SEPS, a. s. na rok 2003.

 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, akciová
spoločnosť, dosiahla v roku 2002 tieto výsledky:

  bežné účtovné obdobie
k 31.12.2002
počiatočný stav
k 21.1.2002
AKTÍVA CELKOM 6 295 894 6 160 941
A. Pohľadávky za upísané vlastné
imanie
–  – 
B. Stále aktíva 5 594 447 5 662 118 
C. Obežné aktíva 664 666 490 345 
D. Ostatné aktíva 36 781 8 478 
 
PASÍVA CELKOM 6 295 894 6 160 941
A. Vlastné imanie 3 066 512 2 711 777 
B. Cudzie zdroje 2 541 423 2 697 537 
C. Ostatné pasíva 687 959 751 627 
Zisky a straty (v tis. Sk) k 31.12.2002
  skutočnosť v sledovanom účtovnom období
Prevádzkový hospodársky výsledok 690 968
Hospodársky výsledok z finančných operácií -210 388
Hospodársky výsledok za bežnú činnosť 353 615
Mimoriadny hospodársky výsledok 1 120
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 354 735

 
Vlastníkom 100 % akcií je Fond národného majetku SR

Účtovná závierka bola overená auditorom a je na nahliadnutie v sídle emitenta.


Spoločnosť je ručiteľom za záväzky, ktoré sa previedli na nástupnícke spoločnosti, po rozdelení bývalých Slovenských elektrární, a.s. na tri samostatné právnické subjekty. Záruka je do výšky vlastného imania spoločnosti vykázaného k 21. januáru 2002.


Spoločnosť predpokladá dosiahnutie hospodárskych výsledkov za rok 2003 na úrovni zabezpečujúcej splnenie cieľov ročného plánu – t.j. mierne nad úroveň skutočnosti za rovnaké obdobie minulého roka.

 
Bratislava 25.7.2003
Mgr. Alena Melichárková
tlačová hovorkyňa
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Zdroj: tlačová hovorkyňa

Tlačové správy