Veľkosť kapacít pre mesačnú aukciu CAO na profile SEPS – MAVIR pre mesiac október 2011

Zdieľať

V súvislosti s množiacimi sa otázkami ohľadom kapacity na XB profile s MAVIR zverejnenej CAO na mesiac október chce týmto akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (ďalej len SEPS, a. s.) oficiálne reagovať na vzniknutú situáciu.

Prvoradou povinnosťou TSO je zabezpečenie spoľahlivej prevádzky národných elektrizačných sústav, ako aj synchrónne prepojeného systému v Európe. V ročnej aukcii je ponúkaná kapacita, ktorú pri splnení uvedenej povinnosti TSO garantujú počas celého roka. To že môže dôjsť k situácii, že v rámci mesačných aukcií kapacita nebola navýšená je dôkazom toho, že v ročnej aukcii bola pridelená všetka dostupná kapacita v súlade s pravidlami.

Kapacita zaslaná zo strany SEPS, a. s., do aukčnej kancelárie CAO na mesiac október 2011 nebola ani v jednej hodine nižšia ako 950MW, čo po zohľadnení už alokovaných kapacít na ročnej báze vo výške 500 MW, predstavuje voľnú kapacitu do aukcie pre dotknuté obdobie v hodnote minimálne 450 MW. Limitujúce prvky teda neboli na strane našej spoločnosti a z tohto dôvodu nám nevznikla povinnosť informovať účastníkov trhu o obmedzeniach.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že v prípade, keď je maximálna prenosová kapacita spoločného profilu určená príslušnými TSO rôzna, do aukcie vstupuje nižšia z hodnôt, aby bola zabezpečená bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky systému na obidvoch stranách hranice.

Dôrazne popierame akékoľvek špekulácie o ovplyvňovaní cenovej hladiny elektriny na Slovensku prostredníctvom netransparentných zásahov do výpočtov stanovujúcich veľkosť kapacít.

Vzhľadom na vyššie uvedené sme presvedčení, že SEPS, a. s., ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky, postupoval transparentne a v súlade s pravidlami upravujúcimi proces prideľovania kapacít na cezhraničných profiloch.
SEPS, a. s., bude naďalej zasielať hodnoty kapacít do denných aukcií v súlade s pravidlami publikovanými na stránkach CAO.

Mgr. Igor Gallo, výkonný riaditeľ sekcie podpory riadenia
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
+421 2 5069 2111, +421 908 714 752
gallo_igor@sepsas.sk, www.sepsas.sk

Tlačové správy