Vodná elektráreň Gabčíkovo pracuje v nových podmienkach

Zdieľať

Dňa 16. 3. 2015 o 6.00 hod. sa skončila skúšobná prevádzka (1. etapa) vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG) s používaním nových riadiacich a informačných systémov (RIS) uvedených do skúšobnej prevádzky v súvislosti s prebratím jej riadenia novým prevádzkovateľom Vodohospodárskou výstavbou, š. p. (VV) od Slovenských elektrární, a. s. (SE). Kritickým bol čas prechodu z pôvodných systémov na nové, pretože pôvodné riadiace systémy (prevádzkované SE) bolo potrebné odpojiť a nové riadiace systémy (prevádzkované VV) zapojiť a odskúšať, či správne pracujú.

Riadenie elektrizačnej sústavy Slovenska zabezpečuje dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy – Slovenský elektroenergetický dispečing (SED) spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS), kde dispečerská služba monitoruje a riadi rozhodujúce technológie pre výrobu a prenos elektriny, ako aj spoluprácu so susednými sústavami. Práve v čase zmeny prevádzkovateľa VEG dispečeri „nevideli“, ako pracuje gabčíkovský zdroj elektriny, ktorý patrí k najväčším na Slovensku. Bol prerušený jeho monitoring. Ak by sa v tomto čase v elektrárni niečo stalo, dispečeri by museli riešiť situáciu len podľa toho, čo by sa dozvedeli po telefónnych linkách. Prechod na nové systémy trval približne tri hodiny. Zmeny technického charakteru boli orientované hlavne na riadiace informačné systémy, správne priradenie meraní, signalizácie, povelovania a monitoringu, vybudovanie telekomunikačných ciest, úpravy zúčtovacích systémov a podobne.

Okrem technických zmien bolo potrebné vykonať aj organizačné a administratívne zmeny a s tým súvisiace úpravy podporných informačných systémov. Spoločnosť SEPS spolupracuje aj s prevádzkovateľmi susedných sústav, ktorí tiež pozorne sledovali, či jej odborníci prechod riadenia zvládnu. VEG vyrába elektrinu na hranici medzi prenosovými sústavami Slovenska a Maďarska, takže jej zlyhanie by ovplyvnilo aj prevádzku susednej sústavy. To sa však nestalo a dnes môžeme konštatovať, že základné funkcie už vykonávajú nové riadiace systémy nového prevádzkovateľa zdroja VV a SEPS.

Prvá etapa skúšobnej prevádzky nových riadiacich systémov VEG bola ukončená úspešne a začala sa druhá etapa, zameraná na riešenie poskytovania tzv. podporných služieb (PpS). Ide o poskytnutie viacerých činností, ktoré SED potrebuje na to, aby prevádzkovateľ prenosovej sústavy mohol bezpečne a spoľahlivo prevádzkovať elektrizačnú sústavu Slovenska. Už v rámci testovania využíval SED PpS typu sekundárna regulácia napätia, ktorú vzhľadom na jej technický charakter je možné poskytovať už po menej náročnej úprave technologických zariadení. Vďaka tejto službe udržuje SED napätie v prenosovej sústave na úrovni stanovenej príslušnou normou. Ďalšou službou je PpS typu „štart z tmy“. Ide o PpS súvisiacu s obnovou elektrizačnej sústavy v prípade blackoutu, teda rozsiahleho zlyhania energetických technológií s následkom stavu bez elektriny na rozsiahlom území.

Po úspešnom otestovaní nových systémov zo strany VV aj SEPS bude môcť nový prevádzkovateľ VEG poskytovať aj ďalšie typy PpS, ktoré slúžia pre udržiavanie vyrovnanej bilancie medzi spotrebou a výrobou v elektrizačnej sústave Slovenska.

SEPS obstaráva podporné služby transparentným a nediskriminačným spôsobom formou výberových konaní. Z tohto dôvodu je pre poskytovanie posledne menovaných typov PpS potrebné, aby bol nový prevádzkovateľ VEG úspešný vo výberových konaniach.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy