Vyjednávanie o Dodatku č. 6 k Podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2006-2007

Zdieľať

V pondelok 3. septembra 2007 sa v sídle spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 59/A kolektívne vyjednávalo o Dodatku č. 6 k platnej Podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2006-2007 (ďalej len PKZ).

Pri vyjednávaní o Dodatku č. 6 k PKZ sa pozornosť sústreďovala hlavne na tie oblasti PKZ, ktoré sa menili v nadväznosti na:

 • novelu Zákonníka práce (ďalej len ZP) účinnú od 1.septembra 2007,
 • Dodatok č. 3 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (KZVS), kde boli upravované niektoré nároky zamestnancov nad rámec ZP,
 • úpravu minimálnej mzdy účinnú od 1. októbra 2007.

Najpodstatnejšie zmeny v jednotlivých ustanoveniach PKZ dohodnutých v Dodatku č. 6 k PKZ sú pri:

 • nariaďovaní práce nadčas pri rizikovej práci,
 • pracovnej pohotovosti pri aktívnej a neaktívnej časti práce,
 • upresnení povinného zabezpečovania stravovania a stanovenie min. hodnoty stravovacej poukážky,
 • ustanoveniach o výške minimálnej mzdy, ktorá sa mení na 8 100 Sk za mesiac,
 • limitoch prípadnej práce nadčas a definovaní činnosti pri ktorých môže zamestnávateľ písomne dohodnúť, že vo výške mzdy bude zohľadnená prípadná práca nadčas,
 • definícii a podmienkach mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce,
 • úprave niektorých mzdových zvýhodnení,
 • aktualizácii nomenklatúry robotníckych povolaní a funkcií TSZ v SEPS, a.s.

Dodatok č. 6 k PKZ bol zmluvnými stranami podpísaný dňa 3. septembra 2007, účinnosť nadobúda dňom 1. septembra 2007 a je platný do 31. decembra 2007, okrem ustanovení kde je nadväznosť na úpravu minimálnej mzdy. Znenie Dodatku č. 6 k PKZ bude zverejnené v LOTUS-KIS, v Dokumentácii riadenia, v Základných dokumentoch.

Zora Maková
Výkonný riaditeľ sekcie ĽZ

Zdroj: SEPS, a.s.

Tlačové správy