Vyjednávanie o dodatku k Podnikovej kolektívnej zmluve

Zdieľať

Vo štvrtok 31.mája 2007 sa v sídle spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 59/A kolektívne vyjednávalo o dodatku č. 5 k platnej Podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2006-2007 (ďalej len platná PKZ).

Pri kolektívnom vyjednávaní sa vychádzalo zo záverov riadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 24.5.2007, na ktorom jediný akcionár spoločnosti schválil individuálnu účtovnú závierku za rok 2006 a rozdelenie zisku za rok 2006 vrátane sociálneho fondu.

Zmeny týkajúce sa sociálneho fondu, konkrétne prílohy č. 8a a 8b k platnej PKZ dohodnuté medzi zmluvnými stranami v priebehu rokovania:
s účinnosťou od 1. júna 2007 bude vyplácaný:

  • príspevok na dopravu do zamestnania a späť vo výške 500,- Sk/mesačne,
  • príspevok na regeneráciu pracovnej sily vo výške 500,- Sk/mesačne,
  • príspevok na zdravotnú starostlivosť – ozdravné pobyty vrátane rehabilitačných procedúr pre rizikové skupiny zamestnancov do sumy 7 000,- Sk,
  • príspevok na sociálnu výpomoc do výšky 10 000,- Sk.

Ostatné príspevky zo sociálneho fondu a kritéria ich poskytovania, dohodnuté v priebehu platnosti PKZ zostávajú nezmenené.

Zora Maková
výkonný riaditeľ sekcie ĽZ

Zdroj: SEPS, a.s.

Tlačové správy