Výsledky hospodárenia SEPS za rok 2013

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., uzatvorila výsledky hospodárenia za rok 2013 so ziskom po zdanení vo výške 69,2 mil. eur pri celkových výnosoch 458,3 mil. eur.
Spoločnosť hospodári s majetkom vo výške 903,4 mil. eur a v roku 2013 investovala do jeho obnovy a rozvoja viac ako 100 mil. eur.

Na výsledku hospodárenia sa pozitívne prejavili vyššie výnosy najmä z medzinárodnej prevádzky prenosovej sústavy a nižšie regulované i prevádzkové náklady.

Významnú časť zisku priniesli výnosy, ktoré nepochádzajú od domácich spotrebiteľov elektriny. Ide o výnosy z medzinárodného obchodovania s elektrinou, a to predovšetkým z kompenzačného mechanizmu medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav (známeho pod medzinárodnou skratkou ITC), Market Couplingu, cezhraničnej výmeny regulačnej energie (systému eGCC – Grid Control Cooperation) a aukcií prenosových kapacít.

Napriek tomu, že uvedené výnosy nemožno považovať za dlhodobo stabilné a majú mierne klesajúcu tendenciu, umožňujú spoločnosti dosahovať adekvátnu ziskovosť.
O rozdelení zisku vytvoreného v roku 2013 rozhodne jediný akcionár – Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií SR na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 29. 5. 2014.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy