Vzájomná spolupráca bude pokračovať

Zdieľať

 

Z posledného zasadania Riadiaceho výboru a Rady CENTREL

V Bratislave sa dnes (18.10.2006) skončilo dvojdňové posledné zasadnutie Riadiaceho výboru a Rady medzinárodnej organizácie CENTREL.

CENTREL je regionálne združenie štyroch prevádzkovateľov elektrizačných prenosových sústav krajín Višegrádskej štvorky – Poľska,
ktorým je Operator Systemu Przesytowego S.A. (PSE-Operator S.A.), Maďarska – Magyar Villamosenergia-ipari Atviteli Rendszeriranyito ZRt.
(MAVIR ZRt.), Čiech – ČEPS, a. s., a Slovenska – akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava ( SEPS, a. s.), ktoré bolo
založené 11.10.1992 v súvislosti s prípravou a realizáciou pripojenia elektrizačných sústav týchto krajín k systému UCPTE (teraz UCTE).

V súčasnosti CENTREL ako organizácia zabezpečujúc koordináciu činností partnerských spoločností splnila svoje poslanie. Na základe posledného
rozhodnutia Riadiaceho výboru CENTREL, ktoré sa uskutočnilo 16.5.2006 v Prahe bol vo vzťahu k budúcnosti združenia schválený návrh o ukončení
činnosti CENTREL ako organizácie a zachovanie spoločného riadiaceho bloku, ktorého činnosti voči koordinačnému centru UCTE-sever bude na
zmluvnom základe vykonávať naďalej PSE-Operator S.A. v zmysle novej zmluvy. (UCTE – západoeurópska Únia pre koordináciu prenosu elektrickej
energie).. Vzhľadom na to najvyšší predstavitelia uvedených prevádzkovateľov na dnešnom rokovaní podpísali Zmluvu o ukončení združenia CENTREL
k 31.12.2006 „Agreement on Termination of CENTREL Association“, a Zmluvu o prevádzke spoločného zúčtovacieho a riadiaceho bloku “Agreement
on operation of a common Accounting and Control Block.

Nakoľko v dnešnej dobe sú jednotlivé štáty schopné stáť na vlastných nohách, počítajú aj naďalej s úzkou spoluprácou v zoskupeniach zahŕňajúcich
i ďalšie spoločnosti ako je UCTE a stredoeurópske regionálne združenie prevádzkovateľov prenosových sústav 8TSO. Teraz už bývalí členovia CENTREL
zároveň podpísali memorandum o porozumení kde prevádzkovatelia prenosových sústav: ČEPS, a. s., MAVIR ZRt., PSE-Operator S.A. a SEPS, a. s., ako
zúčastnené strany vyhlasujú svoju pripravenosť a záujem na pokračovaní vzájomnej spolupráce v strednej Európe.

(am)

Zdroj: (am)

Tlačové správy