Zástupcovia SEPS a SE sa oboznámili s energetickou infraštruktúrou talianskej Sardínie, získané poznatky využijú pre rozvoj prenosovej sústavy SR  

Zdieľať

Dekarbonizácia priemyslu a rastúca zvyšujúca sa spotreba elektrickej energie budú v blízkej budúcnosti klásť zvýšené požiadavky na zabezpečenie stabilných a bezpečných dodávok elektriny. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) a Slovenské elektrárne, a.s. (SE) preto hľadajú dostupné poznatky a analýzy v rámci Európy, ktoré následne využijú na rozvoj prenosovej sústavy Slovenska. 

Spoločnosti SEPS a SE spoločne aktívne pripravujú a realizujú opatrenia určené na zvládnutie technických výziev a zvýšených prevádzkových nárokov na prenosovú sústavu. Tie sú spojené s potrebou zaistenia bezpečnosti prevádzkovania prenosovej sústavy, najmä po odstavení prevádzky elektrárne Vojany, ako aj s očakávaným zvýšením spotreby elektriny na východe Slovenska po spustení výrobného závodu Volvo. Za týmto účelom je využívaná interná expertíza oboch spoločností, ako aj expertíza odborníkov patriacich do ich majetkovej štruktúry.

Energetická infraštruktúra na Sardínii je s kontinentálnou Európou prepojená prostredníctvom káblových vedení. Najväčším výrobcom elektriny a jedným z najdôležitejších priemyselných zariadení na Sardínii je uhoľná elektráreň Fiume Santo s inštalovaným výkonom takmer 600 MW. Značnú časť produkcie elektriny pokrýva Sardínia prostredníctvom veterných a fotovoltaických elektrární, z ktorých sú mnohé umiestnené práve v tejto lokalite. Tento výrobný mix je doplnený menšími tepelnými a vodnými elektrárňami.

Témou stretnutia zástupcov SEPS a SE, ako dominantného výrobcu elektriny s celoslovenským pôsobením, s expertami z uhoľnej elektrárne Fiume Santo bolo nadobudnutie skúseností s prevádzkou uhoľnej elektrárne spolu s narastajúcim podielom obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktorý je tvorený hlavne veternými a fotovoltaickými elektrárňami na Sardínii. Vzhľadom na narastajúci podiel OZE v energetickom mixe SR sú skúsenosti s takýmto podielom OZE dôležité na udržanie bezpečnej prevádzky elektrizačnej sústavy  ako aj pri príprave strategických plánov spoločnosti SEPS v budúcich rokoch. V rámci strategického plánovania spoločnosti získali know-how pre identifikáciu technických problémov a vyvolaných nákladov a investícií súvisiacich s masívnym nárastom OZE na energetickom mixe. Praktické skúsenosti s prevádzkou týchto zdrojov pomôžu pri tvorbe stratégie rozvoja prenosovej sústavy a zdrojového mixu Slovenska.

Rozhodnutia SE o rozvoji zdrojového mixu majú výrazný vplyv na tvorbu dlhodobej stratégie rozvoja prenosovej sústavy. Tá zohľadňuje ako rozvojové plány SE z pohľadu zdrojovej základne, tak aj odstavovanie výrobných zariadení existujúceho zdrojového mixu (uhoľné elektrárne Nováky a Vojany). Samozrejme, aj pokrytie plánovaných odberových požiadaviek na Slovensku vrátane rozšírenia možností pripájania OZE do sústavy. Zvyšujúci sa podiel OZE na energetickom zdrojovom mixe Slovenska predstavuje pre SEPS technickú výzvu na zabezpečenie dostatočného objemu podporných služieb na udržanie stabilných a bezpečných dodávok elektriny aj v prípade, keď slnko nesvieti a vietor nefúka. Významný podiel ťažko predikovateľných obnoviteľných zdrojov tak kladie značné požiadavky na podporné služby a reguláciu energetickej bilancie.

Tlačové správy