Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 481 zo dňa 19.9.2012 sa 2.10.2012 zrealizoval medzi Fondom národného majetku SR a Slovenskou republikou, v mene ktorej koná Ministerstvo financií SR, bezodplatný prevod zaknihovaných akcií spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. V nadväznosti na to sa dňom 2.10.2012 stala Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo financií SR, jediným akcionárom spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Dôvodom zmeny akcionára v našej spoločnosti je aplikácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. 7. 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. 7. 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s plynom, ktoré neumožňujú, aby subjekty vykonávajúce kontrolu nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy zároveň vykonávali kontrolu nad činnosťami výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo si v súvislosti s ňou mohli uplatňovať akékoľvek právo. Obsah týchto smerníc bol transponovaný do národnej energetickej legislatívy (Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike) účinnej od 1.9.2012.

Splnenie tejto zákonnej požiadavky vlastníckeho oddelenia musí Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., preukázať v konaní o udelení certifikácie, ktoré bude prebiehať v súlade so zákonom č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy