ZSD a SEPS spoločne budujú najmodernejšie sústavy na Slovensku

Zdieľať

Prehĺbenie cezhraničnej spolupráce medzi prevádzkovateľmi distribučných a prenosových sústav prináša do regiónov západného a juhozápadného Slovenska moderné inteligentné siete. Využívajú najnovšie technológie „Smart Grid“ na automatizované riadenie, vďaka ktorému je možné na diaľku monitorovať a ovládať elektrizačnú sústavu, pričom je možné flexibilne upravovať jej parametre a riešiť poruchové stavy.

Modernizačné aktivity v elektrizačnej sústave začala realizovať Západoslovenská distribučná, a. s. (ZSD) v rámci jedného z jej najkľúčovejších projektov – ACON. Partnerom pri realizácii projektu je český prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť EG.D, a. s. (pôvodný E.ON ČR) a podporovateľom projektu je Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS). ACON sa v roku 2018 stal prvým PCI projektom (projekt spoločného záujmu) v oblasti inteligentných sietí realizovaným výlučne distribučnými spoločnosťami v regióne strednej a východnej Európy. V tomto roku sa rozbieha aj ďalší PCI projekt budovania inteligentnej sústavy Danube InGrid, vďaka ktorému vznikne rozsiahla prepojená energetická infraštruktúra. Projekt Danube InGrid je výsledkom spolupráce dvoch slovenských spoločností – SEPSZSD – a maďarského prevádzkovateľa distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. PCI projekty predstavujú kľúčové infraštruktúrne projekty, ktorých cieľom je prepájanie európskych energetických systémov a dosahovanie energetických a klimatických cieľov EÚ.

 

Projekt ACON prináša prvé výsledky

Vzhľadom k cezhraničnému charakteru projektu sa jednotlivé aktivity realizujú predovšetkým v prihraničných oblastiach, nakoľko jedným z cieľov projektu ACON je prehlbovanie vzájomnej spolupráce medzi Slovenskou a Českou republikou a integrácia trhu s elektrinou medzi oboma krajinami. Pandémia koronavírusu nezasiahla do realizácie projektu ACON a modernizácia sústav pokračuje. „Od začiatku projektu sa zakabelizovalo
23 km VN vzdušného vedenia, bolo postavených niekoľko moderných trafostaníc VN/NN. Kabelizácia vedení sa realizovala predovšetkým  v nedostupných lesných terénoch v lokalitách okolo obcí Čachtice, Lubina – Javorina, Dolná Súča, Krásna Ves a Borský Mikuláš, nakoľko tieto úseky boli výrazne poruchové pri každej väčšej poveternostnej kalamite, najmä pri búrkach, silnom vetre, alebo námraze.
Pre rok 2021 je naplánovaná realizácia aktivít v celkovej výške takmer 20 miliónov eur. Ťažiskom tohtoročného plánu je začatie výstavby novej elektrickej stanice 110/22 kV pri Borskom Svätom Jure, komplexná modernizácia dvadsiatich dvoch murovaných trafostaníc VN/NN a ´zdigitalizovanie´ VN úsekov v rozsahu vyše 150 km,“ uviedol Marian Rusko, člen predstavenstva ZSE.

Medzi prvými aktivitami projektu ACON bola investícia do modernizácie jedného z najporuchovejších vedení, ktoré zabezpečuje distribúciu elektrickej energie v okrese Trenčín. Digitalizáciou takmer 8 km úseku VN vedenia v oblasti Drietoma – Kykula a jeho umiestnením do zeme sa znížila poruchovosť, čo sa pozitívne prejavilo najmä počas zimy, kedy nebola v tomto úseku zaznamenaná žiadna porucha. Súčasťou rozsiahlej investície bola aj výstavba troch nových trafostaníc.

„Elektrina je asi to jediné hlavné médium pre obyvateľov tejto lokality, pretože pre nich znamená chod celej domácnosti. Často o ňu prišli v tých najkrízovejších situáciách, napríklad počas snehových kalamít, kedy bol tento terén nedostupný. Sme radi, že počas posledných dvoch zím sme už v našej lokalite nezaznamenali žiadne výpadky,“ uviedol Ľubomír Škriečka, starosta Chocholnej-Velčice.

Jedným z hlavných cieľov projektu ACON je spolupráca distribučných sústav medzi Slovenskou a Českou republikou, preto zahŕňa primárne cezhraničné oblasti.  „Zvýšený zákaznícky komfort pocíti v horizonte nasledujúcich piatich rokov vyše 190 000 zákazníkov, predovšetkým v okresoch Malacky, Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín, ako aj ďalší zákazníci regiónu južnej a východnej časti Českej republiky,“ doplnil Marian Rusko.

 

S Danube InGrid bezpečnejšie dodávky energie aj na juhozápade

Vďaka projektu  Danube InGrid vznikne rozsiahla prepojená energetická infraštruktúra na území juhozápadného Slovenska a severozápadného Maďarska. 

Primárnym zámerom projektu Danube InGrid je vybudovanie inteligentnej siete v regióne strednej a východnej Európy, ktorá umožní rozsiahlejšiu integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok.

„Investície do smart technológií na vnútroštátnej, ako aj na cezhraničnej úrovni umožnia rozvoj ďalšej modernej energetickej infraštruktúry, čím sa vytvorí základ v prospech všetkých účastníkov trhu s elektrinou,“ uviedol Martin Riegel, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku rozvoja, investícií a obstarávania SEPS.

V rámci aktivít projektu Danube InGrid sa na území Slovenska zmodernizuje technológia v 150-tich transformačných staniciach VN/NN, vybudujú sa nové rozvodne a optická sieť v dĺžke 320 km, a súčasne budú implementované IT riešenia umožňujúce fungovanie Smart Grid konceptu.

„Realizáciou aktivít v rámci Danube InGrid sa zvýši kvalita dodávky elektriny a eliminujú sa možné dopady spôsobené výpadkom dodávky elektriny. Na úrovni distribučnej a  prenosovej sústavy v oblasti hlavného mesta SR sa zvýši spoľahlivosť napájania dotknutých uzlových oblastí v tomto regióne,“ doplnil Karol Kósa, výkonný riaditeľ sekcie rozvoja elektrizačnej sústavy SEPS.

Environmentálny aspekt

Rovnako dôležitý je aj environmentálny aspekt, nakoľko vedenie prechádza mnohokrát cez náročný terén, chránené krajinné oblasti a zasahuje do prírody. Umiestnením vedenia do zeme odstránime stĺpy, čo zreteľne zmení reliéf krajiny v pozitívnom smere. Nezanedbateľný vplyv bude mať táto zmena aj na avifaunu, keď už nebude dochádzať ku kontaktom vtákov so vzdušným vedením. Zníži sa aj zásah do porastov, pretože sa výrazne zmenší ochranné pásmo.

Oba projekty sú zamerané na masívne nasadzovanie najmodernejších smart technológií, ktoré umožnia nástup „novej energetiky“ založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch. Moderná technológia umožní pripojiť viac obnoviteľných zdrojov do energetickej sústavy a zároveň podporí zavedenie rýchlonabíjacej infraštruktúry pre elektromobily. „Realizácia aktivít v rámci projektov Danube InGrid a ACON povedie k zníženiu negatívnych dopadov rastúcej spotreby energie na životné prostredie v dôsledku očakávanej efektívnejšej integrácie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) do sústavy, ako aj predpokladaného poklesu strát v sústave,“ doplnil Marian Rusko.

O projektoch:

ACON – (Again Connected Networks) sa stal prvým PCI projektom (Projekty spoločného záujmu) v oblasti inteligentných sietí, realizovaným výlučne distribučnými spoločnosťami, v regióne strednej a východnej Európy. Plánovaná doba realizácie v pohraničných oblastiach Slovenskej a Českej republiky je v rokoch 2018 – 2024 a odhadovaný́ rozpočet je 182 mil. eur s mierou spolufinancovania EÚ 50%. Viac informácii o projekte na www.acon-smartgrids.sk

Danube InGrid – (Danube Intelligent Grid) sa stal už druhým úspešným PCI projektom (Projekty spoločného záujmu) distribučných spoločností, tentoraz realizovaný v spolupráci s prevádzkovateľom prenosovej sústavy SEPS, ktorý umožní rozsiahlejšiu integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do energetickej sústavy, pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok. Danube InGrid je súčasne jediný smart grid projekt, ktorému bolo udelené spolufinancovanie z CEF v roku 2020. Celkový rozpočet projektu je vyše 290 miliónov eur a bude realizovaný v priebehu rokov 2020 až 2025 na území juhozápadného Slovenska s prepojením sústavy s Maďarskou republikou. Viac informácii o projekte na www.danubeingrid.eu

Zdroj: SEPS

Tlačové správy