Zväčšujúce sa mestá potrebujú inteligentné siete

Zdieľať

ZSD a SEPS modernizujú technológie s finančnou pomocou EÚ

Spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. (ZSD) a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) zavádzajú najnovšie inteligentné technológie na automatizované riadenie distribučnej a prenosovej sústavy. V regiónoch západného a juhozápadného Slovenska sa moderné inteligentné siete („Smart Grid“) budujú vďaka projektom spoločného záujmu (PCI) ACON a Danube InGrid, spolufinancovaným Európskou úniou. PCI predstavujú kľúčové infraštruktúrne projekty, ktorých cieľom je prepájanie európskych energetických systémov a dosahovanie energetických a klimatických cieľov EÚ. Projekty ACON a Danube InGrid sú zamerané na masívne nasadzovanie najmodernejších inteligentných technológií, ktoré umožnia monitorovať a ovládať elektrizačnú sústavu na diaľku, t. j. flexibilne upravovať jej parametre a riešiť poruchové stavy, ako aj podporiť nástup „novej energetiky“ založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch.

V rámci oboch projektov dôjde k prehĺbeniu cezhraničnej spolupráce medzi prevádzkovateľmi distribučných a prenosových sústav. Zahraničným partnerom ZSD pri realizácii projektu ACON je český prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť EG.D, a. s.; projekt Danube InGrid je výsledkom spolupráce ZSD a SEPS s maďarským prevádzkovateľom distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Projekt ACON sa realizuje od roku 2018 a priniesol už konkrétne výsledky. „Od začiatku projektu sa vybudovalo 160 km optických trás na vysokonapäťovej úrovni, bolo zmodernizovaných niekoľko  trafostaníc inštaláciou smart prvkov. Časť optických trás sa realizovala ako podzemná v súbehu s káblovým VN vedením, predovšetkým v nedostupných lesných terénoch v odľahlých prihraničných lokalitách, nakoľko tieto úseky boli výrazne poruchové pri každej väčšej poveternostnej kalamite, najmä pri búrkach, silnom vetre, alebo námraze. V dôsledku realizovaných investícií pocíti zvýšený zákaznícky komfort vyše 190 000 zákazníkov, predovšetkým v okresoch Malacky, Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín, ako aj ďalší zákazníci z regiónu južnej a východnej časti Českej republiky. V tomto roku bude ukončená výstavba strategickej elektrickej stanice 110/22kV Borský Svätý Jur, ktorá zvýši spoľahlivosť zásobovania elektrickou energiou nielen existujúcich, ale aj umožní pripojenie nových potenciálnych zákazníkov. Stanica prispeje aj k prepojeniu energetickej sústavy medzi Slovenskou a Českou republikou a stane sa jedným z dôležitých elektrických uzlov najmä pre prípady vzájomnej cezhraničnej pomoci pri krízových stavoch,“ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD.

V rámci projektu Danube InGrid sa už taktiež rozbehli realizačné práce. Konkrétne ide o výstavbu optických prepojení medzi elektrickými stanicami v lokalitách Sereď a Vráble realizovanú ZSD. Práve v blízkosti mesta Vráble sa pre realizáciu optickej trasy na vzdušnom vedení vysokého napätia využila inovatívna metóda ovíjania. Výstavba optických trás na distribučných vedeniach umožňuje pripravovať infraštruktúru pre budúce nasadenie automatizácie. Výsledkom bude zvýšená spoľahlivosť a efektívnejšia prevádzka distribučnej sústavy. V projekte Danube InGrid plánuje ZSD zrealizovať približne 320 kilometrov optických trás. Zároveň sa plánuje realizácia 150 smart trafostaníc, výstavba elektrických staníc 110/22kV Mierovo a 110/22kV Vajnory a taktiež realizácia IT projektov zameraných na smart grid a budovanie dátovej platformy pre výmenu dát s maďarskou distribučnou spoločnosťou E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Projekt Danube InGrid je zameraný na modernizáciu elektrizačnej sústavy smerom k efektívnejšej spolupráci medzi prevádzkovateľom prenosovej a distribučnej siete. Ich prepojenie bude realizované vybudovaním novej elektrickej stanice vo VajnorochNa úrovni prenosovej sústavy SEPS plánuje výstavbu inteligentnej diaľkovo ovládanej rozvodne 400 kV vrátane výstavby dvoch 400 kV nadzemných vedení so zapojením do existujúcich elektrických staníc Stupava a Podunajské Biskupice. S vybudovaním novej stanice súvisí aj modernizácia a rozšírenie v elektrických staniciach Podunajské Biskupice a Stupava.

„Vzhľadom na narastajúci počet užívateľov elektrizačnej siete je potrebné aktívne podporovať, zavádzať a využívať technológie inteligentných sietí na predchádzanie porúch. Zavádzanie inteligentných technológií umožní rozvoj ďalšej modernej energetickej infraštruktúry nevyhnutnej pre rýchlo sa rozrastajúce mestá. Stále rozsiahlejšia výstavba znamená aj rastúcu záťaž pre elektrizačnú sústavu a vyžaduje si posilnenie jej uzlových bodov. Zvlášť je to citeľné v oblasti Bratislavy, kde pre zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy budú realizované kľúčové investície v rámci projektu Danube InGrid. Vo Vajnoroch vyrastie nová diaľkovo riadená elektrická stanica, už čoskoro nevyhnutná na udržanie bezpečného a neprerušovaného zásobovania Bratislavy elektrickou energiou. Naším cieľom v rámci tohto projektu je posilnenie elektrizačnej siete na zabezpečenie jej stability na celom západnom Slovensku,“ uviedol Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

V priebehu prvého májového týždňa sa uskutočnila dôležitá udalosť podčiarkujúca význam spolupráce medzi realizátormi PCI projektov a Európskou komisiou. Realizované výstupy projektov ACON a Danube InGrid osobne navštívili zástupcovia organizácie CINEA (European Climate Infrastructure and Environment Executive AgencyEurópska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie ), ktorá riadi programy Európskej komisie prispievajúce k dekarbonizácii a udržateľnému rastu. Účelom návštevy bolo predovšetkým predstavenie existujúcich výstupov projektov, ako aj plánovaných aktivít do budúcnosti, pri súčasnej kontrole efektívnosti a účelnosti vynakladania prostriedkov poskytnutých z európskych zdrojov. 

Zástupcovia CINEA v rámci svojho pobytu na Slovensku navštívili lokality Holíč, Skalica, Malacky, Šaštín, Borský Sv. Jur, kde si prezreli stavby zastrešené projektom ACON. Konkrétne išlo o  stavby modernizácie vedení v prihraničnej oblasti, v lokalite Skalica Mlynky, stavby optickej infraštruktúry na rekonštruovaných VN vzdušných vedeniach a budovaných VN káblových vedeniach v lokalite Skalica_ Zlatnícka dolina. Taktiež si prezreli modernizovanú distribučnú trafostanicu v Šaštíne – Strážach a aj výstavbu novej elektrickej stanice Borský Svätý Jur. V elektrických staniciach Holíč a Malacky si prezreli inštalované hardvérové zariadenia zabezpečujúce ochranu a spoľahlivosť prevádzky elektrických zariadení a IT bezpečnosť. V bratislavskej centrále boli zasa predstavené IT riešenia nasadené v rámci projektov ACON a Danube InGrid aj za účasti zástupcov MH SR a ÚRSO.

„Nasadenie inteligentných sietí, ktoré sme videli počas našej návštevy, pomôže zmodernizovať elektrickú sieť v troch krajinách, čím sa zvýši bezpečnosť dodávok a flexibilita potrebná na integráciu obnoviteľných zdrojov a rozvoj európskeho trhu s energiou. Pri oboch projektoch je vidieť očakávaný progres, ako aj veľké odhodlanie všetkých účastníkov projekty úspešne ukončiť, “ uviedli Ona Kostinaitė-Grinkevičienė and Eduardo Vega Fanjul, zástupcovia CINEA.

O projektoch:

ACON – (Again Connected Networks) sa stal prvým PCI projektom (projekty spoločného záujmu) v oblasti inteligentných sietí, realizovaným výlučne distribučnými spoločnosťami, v regióne strednej a východnej Európy. Plánovaná doba realizácie v pohraničných oblastiach Slovenskej a Českej republiky je v rokoch 2018 – 2024 a odhadovaný́ rozpočet je 182 mil. eur s mierou spolufinancovania EÚ 50 %. Viac informácií o projekte na www.acon-smartgrids.sk

Danube InGrid – (Danube Intelligent Grid) sa stal už druhým úspešným PCI projektom (projekty spoločného záujmu) realizovaným v spolupráci distribučných spoločností a prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS, ktorý umožní rozsiahlejšiu integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do energetickej sústavy, pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok. Celkový rozpočet projektu je vyše 290 miliónov eur s mierou spolufinancovania EÚ 35 % a bude realizovaný v priebehu rokov 2020 až 2025 na území juhozápadného Slovenska s prepojením sústavy s Maďarskou republikou. Viac informácií o projekte na www.danubeingrid.eu

Zdroj: SEPS

Tlačové správy