Zverejnenie pilotného 10-ročného plánu rozvoja sústavy k 30. júnu 2010

Zdieľať

Po šiestich týždňoch verejných konzultácií od 1. marca 2010 do 11. apríla 2010, sympóziu účastníkov trhu, ktoré sa konalo 19. marca 2010 a berúc do úvahy všetky závery z konzultácií, je zverejnenie finálnej verzie pilotného 10-ročného plánu rozvoja sústavy (10RPRS) ENTSO-E naplánované na 30. júna 2010.

10-ročný plán rozvoja sústavy ENTSO-E je nezáväzný do budúcnosti zameraný plán pre investície do paneurópskej elektrickej prenosovej infraštruktúry. Plán je požadovaný na základe 3. Legislatívneho energetického balíčka o Vnútornom trhu s elektrinou. Podľa čl. 8.3. Nariadenia EK 714/2009 o cezhraničných výmenách elektriny ENTSO-E bude zverejňovať 10RPRS spolu s Výhľadom primeranosti výroby každé dva roky.
Cieľom 10RPRS je zabezpečiť transparentnosť s ohľadom na elektrickú prenosovú sústavu a oznamovať rozhodnutia, ktoré sa týkajú investícií do elektrickej infraštruktúry na regionálnej i európskej úrovni a tým napomôcť k dosiahnutiu cieľov Európskej energetickej politiky. V tomto kontexte bude 10RPRS vecným a metodologickým referenčným dokumentom na oznámenia očakávaného Energetického infraštrukturálneho balíčka Európskej komisie, identifikujúcim prioritné projekty do elektroinfraštruktúry.
ENTSO-E zverejní 30. júna 2010 dokument v plnom rozsahu spolu so všetkými závermi z konzultácií a aktualizovanými investičnými projektovými mapami.

Kontakt
Zástupcovia tlače a médií, ktorí prejavia záujem o dodatočné informácie alebo rozhovory, môžu kontaktovať:

Michael Mieszczanski
Communication Advisor,
email: mmi@entsoe.eu
tel: 0032 (0) 27.41.09.57

Tlačové správy