Návrh podmienok pre subjekty zúčtovania podľa článku 18 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave

Zdieľať

Vážení účastníci trhu s elektrinou,

OKTE, a.s. ako organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zodpovedný za zúčtovanie odchýlok na území Slovenskej republiky otvára verejnú konzultáciu k dokumentu:

„Návrh podmienok pre subjekty zúčtovania podľa článku 18 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave“.

Predmetom tejto verejnej konzultácie je návrh podmienok pre subjekty zúčtovania vypracovaný v zmysle článku 18 ods. 1 písm. b) Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23.11.2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „EB GL“), ktoré vstúpilo do platnosti dňa 18.12.2017. Článok 18 Nariadenia dáva prevádzkovateľom prenosových sústav povinnosť stanoviť podmienky pre poskytovateľov regulačných služieb a podmienky pre subjekty zúčtovania najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti EB GL. V súlade s článkom 13 EB GL o delegovaní a prideľovaní úloh bolo vypracovanie návrhu podmienok pre subjekty zúčtovania delegované na OKTE, a.s..

OKTE, a.s. predloží po vysporiadaní pripomienok zainteresovaných strán výsledný návrh podmienok pre subjekty zúčtovania Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na schválenie do 18.06.2018. Tento návrh je postúpený na verejnú konzultáciu v súlade s článkom 10 ods. 5 EB GL.

Dĺžka trvania verejnej konzultácie je jeden mesiac – od 4.5.2018 do 3.6.2018.

Účasť na verejnej konzultácii je možná len prostredníctvom zaslania priloženého formulára na emailovú adresu: okte@okte.sk.

Dokumenty na stiahnutie:

Konzultačný dokument

Formulár na zaslanie pripomienok

Pravidlá a podmienky konzultačného procesu

Súvisiace dokumenty