Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021

Zdieľať

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“), ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky, otvára verejnú konzultáciu k dokumentu:

„Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021“.

Dokument „Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021“ (ďalej len „Stratégia“) je sumarizáciou informácií a argumentov pre zabezpečenie dostatočného objemu podporných služieb (ďalej len „PpS“) na roky 2019 až 2021 pri minimalizácii nákladov na obstaranie PpS na základe ekonomicky efektívneho a transparentného princípu prostredníctvom viacročného výberového konania.

Cieľom verejnej konzultácie je odborná diskusia k Stratégii za účasti všetkých dotknutých subjektov – poskytovateľov podporných služieb, účastníkov trhu s elektrinou, orgánov štátnej správy a ÚRSO. Verejná konzultácia bude ukončená dňa 10.05.2018, následne spoločnosť SEPS spracuje predložené námety a dňa 17.05.2018 bude v Bratislave zorganizovaný workshop k výsledkom verejnej konzultácie. Z dôvodu zabezpečenia vhodných priestorov je potrebné, aby záujemcovia o účasť na workshope zaslali záväznú prihlášku na priloženom Registračnom formulári najneskôr do 03.05.2018 12:00 na adresu workshop_pps@sepsas.sk. Presné miesto a čas konania workshopu bude určené podľa počtu zaregistrovaných záujemcov, ktorým bude najneskôr do 14.05.2018 zaslaná pozvánka na workshop.

Dokument predložený k verejnej konzultácii

V rámci tejto verejnej konzultácie spoločnosť SEPS predkladá dokument Stratégia vrátane jej príloh: „Posouzení variant výrobního mixu ES SR Aktualizované manažerské shrnutí pro orgány státní správy SR“ a „Prehľad úspor pri obstarávaní PpS v rokoch 2010 až 2017“.

Dokumenty na stiahnutie:

 

Pravidlá konzultačného procesu

  1. Jediný možný prostriedok na podanie pripomienok k predloženému dokumentu je ich zaslanie prostredníctvom Formuláru na e-mailovú adresu: konzultacia_pps@sepsas.sk
  2. Lehota na predloženie pripomienok je 10.05.2018.
  3. Pripomienky zaslané po lehote na predloženie pripomienok nebudú brané do úvahy.
  4. Pripomienky musia byť odovzdané v slovenskom jazyku a výhradne vo Formulári vo vyššie uvedenej tabuľke.
  5. Pripomienky musia byť formulované jasne a zreteľne
  6. Súčasťou pripomienky musí byť jej riadne odôvodnenie.
  7. Všetky pripomienky budú považované za verejné aj napriek prípadnému označeniu „nezverejňovať“.
  8. Pripomienky budú anonymne zverejnené na webovom sídle SEPS v termíne do 17.05.2018.

Súvisiace dokumenty a legislatíva, na ktoré je odkazované v tejto verejnej konzultácii