Verejná konzultácia k 1. zmene a doplneniu núdzových postupov pre región Core Capacity Calculation Region („Core CCR“)

Zdieľať

Dňa 24. júla 2020 bola na internetovaj stránke ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k 1. zmene a doplneniu núdzových postupov pre región Core CCR v súlade s článkom 44 Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (CACM).

V spolupráci s ostatnými prevádzkovateľmi prenosových sústav („PPS“) v Európe plánujú Core PPS zmeniť a doplniť pravidlá regionálneho tieňového prideľovania pre Core CCR tak, aby sa zlúčili s ostatnými pravidlami tieňového prideľovania, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v celej Európe, do jedného súboru pravidiel tieňového prideľovania.

Hlavnými zmenami v tomto procese sú harmonizácia procesov medzi alokačnou platformou a účastníkmi trhu / PPS v súlade s ostatnými uplatňovanými pravidlami prideľovania (napr. HAR EÚ), ako aj predpokladané zmeny prevádzkových časov single day-ahead coupling ( SDAC), ktoré okrem iného vedú k posunu termínu uzávierky zverejnenia výsledkov tieňovej aukcie z D-1 13h50 na D-1 14h00.

Verejná konzultácia je dostupná na stránke ENTSO-E:
https://consultations.entsoe.eu/markets/fallback-procedures_core_ccr/
Verejná konzultácia bude ukončená dňa 24.8.2020.