Verejná konzultácia k dokumentu „Podmienky plnenia funkcie poskytovateľa služieb obnovy“

Zdieľať

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „SEPS“), ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy otvára ku dňu 25. 6. 2018 verejnú konzultáciu k dokumentu:

Podmienky plnenia funkcie poskytovateľa služieb obnovy.

Dokument Podmienky plnenia funkcie poskytovateľa služieb obnovy (ďalej len „Podmienky“) bol vypracovaný spoločnosťou SEPS na základe povinnosti uvedenej v čl. 4 nariadenia komisie EÚ 2017/2196 z 24. novembra 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie (ďalej len „nariadenie ER“).

Podľa tohto nariadenia je nutné definovať poskytovateľov služieb obnovy v podmienkach elektrizačnej sústavy SR, tzn. definovať subjekty prevádzkujúce zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre proces obnovy elektrizačnej sústavy (zdroje „Štartu z tmy“).

Vypracované Podmienky podliehajú podľa čl. 7 nariadenia ER verejnej konzultácii. Po ukončení verejnej konzultácie SEPS zohľadní názory zainteresovaných strán a tieto zapracuje, resp. nezapracuje do Podmienok. SEPS následne, v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží Podmienky na schválenie Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.

Dĺžka trvania verejnej konzultácie je jeden mesiac: od 25. 6. 2018 do 24. 7. 2018.

Zúčastniť sa na verejnej konzultácii je možné zaslaním pripomienok prostredníctvom priloženého formulára na emailovú adresu: vk-obnova@sepsas.sk.

Dokumenty na stiahnutie:

Názov Dokument
Dokument na pripomienkovanie Podmienky plnenia funkcie poskytovateľa služieb obnovy
Formulár na zaslanie pripomienok Formulár na zaslanie pripomienok
Pravidlá konzultačného procesu Pravidla-a-podmienky-konzultacneho-procesu
Súvisiace dokumenty Nariadenie Komisie NC ER
Výsledky verejnej konzultácie v rámci uskutočnenej VK nebola k dokumentu vznesená žiadna pripomienka