Verejná konzultácia k návrhu Metodiky pre štandardné produkty pre disponibilitu podľa článku 25 ods. 2

Zdieľať

Zahájenie verejnej konzultácie k návrhu Metodiky pre zoznam štandardných produktov pre disponibilitu pre rezervy na obnovenie frekvencie a nahradzujúce rezervy podľa článku 25 ods. 2;

Dôvodom konzultácie je zosumarizovanie názorov a informácii od účastníkov trhu týkajúcich sa súladu s metodikou vytvorenou prevádzkovateľmi prenosových sústav pre zoznam štandardných produktov pre disponibilitu pre rezervy na obnovenie frekvencie a nahradzujúce rezervy (ďalej len „SPBC metodika“) podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 (nariadenie, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave, ďalej len „Nariadenie EB“).

Táto metodika bola vyvinutá v súlade s článkom 25(2) Nariadenia EB. Vstupy z konzultácie využije Agentúra, v súlade s článkom 6(10) Nariadenia (EÚ) 2019/942, pri príprave jej rozhodnutia k uvedenej metodike.

Konzultácia bude otvorená do 10. marca 2020 (vrátane) a je dostupná prostredníctvom webovej stránky portálu ACER
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC[..].