Verejná konzultácia k návrhu metodiky trhového postupu prideľovania medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv

Zdieľať

Dňa 20. septembra 2019 bola na stránkach ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k návrhu metodiky trhového postupu prideľovania medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv. Návrh metodiky bol spracovaný prevádzkovateľmi prenosových sústav regiónu Core CCR v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 41 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (Nariadenie EBGL).

Verejná konzultácia bude ukončená dňa 21. októbra 2019 o 23:59 hod (CET).

Spoločnosť SEPS vyzýva všetky zainteresované subjekty a účastníkov trhu, aby využili túto možnosť a aktívne sa zapojili do verejnej konzultácie predkladaného návrhu. Informácie získané v rámci verejnej konzultácie od zainteresovaných subjektov a účastníkov trhu sú dôležitým elementom pri návrhu budúceho európskeho vyrovnávacieho trhu, ktorý bude prínosný pre všetkých PPS, poskytovateľov podporných služieb a účastníkov trhu s elektrinou.