Verejná konzultácia k návrhu na zmenu a doplnenie Implementačných rámcov mFRR, aFRR a IN v súlade s čl. 20,21 a 22 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. Novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave a v súlade s rozhodnutím ACER č. 02-2020 z 24. Januára 2020 (aFFRIF), rozhodnutím ACER č. 03-2020 z 28. Januára 2020 (mFRRIF) a rozhodnutím ACER č. 13-2020 z 24. Júna 2020 (INIF)

Zdieľať

Dôvodom konzultácie je zosumarizovanie názorov a informácii od relevantných aktérov trhu týkajúcich sa návrhov na zmenu a doplnenie dokumentov Implementačný rámec aFRR (aFRRIF), Implementačný rámec mFRR (mFRRIF), Implementačný rámec IN (INIF) a Technické zmeny Implementačného rámca mFRR v nadväznosti na pokračujúce úsilie o integráciu trhov s regulačnou energiou, a to najmä implementáciou a uvedením do prevádzky platforiem na výmenu regulačnej energie.
Na dosiahnutie cieľov v oblasti integrácie trhov s regulačnou energiou majú všetci prevádzkovatelia prenosových sústav pripraviť návrh na zmenu mFRRIF, aFRRIF a INIF v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) 2017/2195 ako aj rozhodnutiami ACER o implementačných rámcoch aFRR, mFRR a IF. Návrh na zmenu má určiť entitu vykonávajúcu funkciu riadenia kapacít a určiť, či jednotlivé platformy na výmenu regulačnej energie budú prevádzkované jednou alebo viacerými entitami.

Konzultácia bude otvorená do 19. decembra 2021 (vrátane) a je dostupná prostredníctvom webovej stránky portálu ENTSO-E. (Proposal for Amendment of mFRR, aFRR, IN Implementation Framework – European Network of Transmission System Operators for Electricity – Citizen Space (entsoe.eu)).