Verejná konzultácia k PCI projektu Danube InGrid v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru

Zdieľať

Dňa 5. mája 2021 o 14,00 h. sa uskutoční online konzultácia s verejnosťou k PCI projektu Danube InGrid. Ide o projekt pokrývajúci juhozápadný región Slovenska a severozápadný región Maďarska s celoeurópskym dopadom, ktorého cieľom je širšia integrácia obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy prostredníctvom využitia smart technológií, udržanie bezpečnosti prevádzky a spoľahlivosť prenosovej sústavy Slovenska a Maďarska, ako aj zavedenie smart grid technológií na vnútroštátnej ako aj cezhraničnej úrovni.

Realizátor je povinný v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru uskutočniť verejnú konzultáciu, ktorej cieľom je informovať zúčastnené a dotknuté strany o pláne a priebehu povoľovacieho konania a výstavby, o harmonograme výstavby, ako aj o benefitoch z toho plynúcich. Uvedená konzultácia je vykonaná nad rámec konzultácií v rámci posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie.

Verejná konzultácia bude prebiehať online prostredníctvom on-line streamingového prenosu na web stránke vytvorenej pre PCI projekt Danube InGrid www.danubeingrid.eu

Spoločnosť SEPS vyzýva všetky zainteresované subjekty a účastníkov dotknutých strán, aby využili túto možnosť a aktívne sa zapojili do verejnej konzultácie.