Verejná konzultácia k revízii Harmonizovaných pravidiel aukcií (HAR)

Zdieľať

Dňa 20. mája 2019 bola na internetovej stránke ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k revízii Harmonizovaných pravidiel aukcií (HAR) v súlade s článkom 68 ods. 5 týchto
pravidiel. Verejná konzultácia sa týka  aj všetkých príloh k HAR, v ktorých sú navrhované zmeny a doplnenia. Táto konzultácia vychádza z článku 6 Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (Nariadenie FCA).

Verejná konzultácia je dostupná na stránke ENTSO-E:
https://consultations.entsoe.eu/markets/har-review-main-body-and-annexes/

Verejná konzultácia bude ukončená dňa 20. júna 2019.