Verejná konzultácia k zmene a doplneniu Metodiky EÚ na stanovenie cien za regulačnú energiu v súlade s čl. 30 ods. 1 Nariadenia komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. Novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave

Zdieľať

Dôvodom verejnej konzultácie je zosumarizovanie názorov a informácií od účastníkov trhu týkajúcich sa súladu návrhu zmeny a doplnenia Metodiky EÚ na stanovenie cien za regulačnú elektrinu a medzioblastnej kapacity na výmenu regulačnej energie alebo prevádzkovanie postupu imbalance netting s Nariadením Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave („EB Nariadenie“). Cieľom zmeny a doplnenia Metodiky je okrem iného znížiť maximálne a zvýšiť minimálne technické cenové limity a taktiež doplniť ustanovenia týkajúce sa reportingu.
Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) využije informácie z konzultácie na  informovanie svojich rozhodnutí o návrhu zmeny a doplnenia v súlade s čl. 6 ods. 10 Nariadenia (EÚ) 2019/942.  ACER musí prijať rozhodnutie o návrhu na zmenu a doplnenie v súlade s čl. 5 ods. 6 Nariadenia EB do 26. februára 2022.

Konzultácia bude otvorená do 10. novembra 2021 (vrátane) a je dostupná prostredníctvom webovej stránky portálu ACER (EUSurvey – Survey (europa.eu)).