Verejná konzultácia k zmene Prevádzkovému poriadku PPS

Zdieľať

Predmetom tejto verejnej konzultácie (VK) sú zmeny v aktuálne platnom znení Prevádzkového poriadku spoločnosti SEPS, ktorú je prevádzkovateľ prenosovej sústavy (PPS) povinný vykonať v súlade so znením §19a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike účinným od 1.10.2022.

Zmeny vykonané v Prevádzkovom poriadku z dôvodu prevádzkového spustenia (plánované v termíne od 29.11.2022) projektu XBID sú v nasledovných kapitolách:

  • kapitola 4.3 bod 1 písm. a) – zjednotenie využívania pojmov „alokácia“ a „aukcia“;
  • kapitola 4.3.4 – revízia z dôvodu zavedenia alokácie a post procesov XBID vrátane referencie na aktualizovaný PP OKTE a.s., ktorý pokrýva technické a procesné riešenie pre vnútrodenné obchodovanie XBID;
  • odstránenie celej prílohy D – zavedením XBID sa stáva technické a procesné riešenie popísané v prílohe D neaktuálnym.

Ostatné zmeny vykonané v Prevádzkovom poriadku:

  • kapitoly 1 a 3 – úpravy vyplývajúce zo zmien zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike účinných od 1.10.2022, ako aj zmien vyplývajúcich z tzv. „malej“ novely vyhlášky o pravidlách trhu účinnej od 30.9.2022;
  • kapitola 5.1 – zosúladenie ustanovení s novou legislatívou a úpravy s cieľom dosiahnutia vyššej obsahovej konzistencie, formálne úpravy.

Trvanie verejnej konzultácie: od 26.10.2022 do 10.11.2022.

Zúčastniť sa na verejnej konzultácii k navrhnutým zmenám v Prevádzkovom poriadku je možné zaslaním pripomienok prostredníctvom priloženého formulára na emailovú adresu: konzultacie.pp@sepsas.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Názov Dokument
Dokument na pripomienkovanie

Prevádzkový poriadok – znenie podľa rozhodnutia ÚRSO č. 00842022E-PP s vyznačením zmien

Prevádzkový poriadok PPS
Formulár na zaslanie pripomienok Formular na zaslanie pripomienok
Pravidlá konzultačného procesu Pravidla a podmienky konzultacneho procesu
Vyhodnotenie pripomienok V rámci verejnej konzultácie neboli k predloženému dokumentu doručené žiadne pripomienky
Aktualizovaný Prevádzkový poriadok so zapracovaním pripomienok z VK