Verejná konzuultácia k zmene Metodiky Algoritmu pre jednotný denný trh

Zdieľať

Dňa 3. júna 2019, všetci prevádzkovatelia prenosových sústav (TSOs) a nominovaní organizátori trhu s elektrinou (NEMOs) zahájili v súlade s clánkom 12 Nariadenia Komisie (EÚ) c. 1222/2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre pridelovanie kapacity a riadenie pretaženia (nariadenie CACM), spolocnú verejnú konzultáciu v súvislosti so zmenou Metodiky Algoritmu pre jednotný denný trh, vrátane riadenia zmien algoritmu a jeho monitorovania. Predmetom verejnej konzultácie je taktiež zmena súboru požiadaviek pre jednotné prepojenie vnútrodenných trhov ako aj metodika produktov.

Verejná konzultácia dostupná na stránke ENTSO-E:
https://consultations.entsoe.eu/markets/ebgl-art30-pp/.
A na webovom portáli NEMO Comittee:
http://www.nemo-committee.eu .

Verejná konzultácia bude otvorená do 2.júla 2019.