Informácia pre účastníkov trhu s elektrinou

Zdieľať

Dňa 1.1.2011 nadobudnú účinnosť ustanovenia, novelizované Nariadením vlády 317/2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č.309/2009 Z. z. z 26.apríla 2010, týkajúce sa povinností účastníkov trhu s elektrinou poskytovať údaje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy. V súvislosti s množiacimi sa otázkami o spôsobe poskytovania údajov prevádzkovateľovi prenosovej sústavy účastníkmi trhu s elektrinou, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. oznamuje, že postupy a spôsob poskytovania údajov budú zverejnené najneskôr v októbri roku 2010.

Aktuality