Dňa 5.3.2009 bol Rozhodnutím ÚRSO č.0109/2009/E- PP schválený aktualizovaný Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Dokument je zverejnený na

Aktuality