Dodatok č. 8 ku Kolektívnej zmluve SEPS na roky 2012 – 2017

Dňa 08. 06. 2015 sa v sídle spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej SEPS), v Bratislave, Mlynské nivy 59/A, uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o znení Dodatku č. 8 k platnej Kolektívnej zmluve SEPS. Zmluvné strany, v nadväznosti na rozhodnutie akcionára z valného zhromaždenia konaného dňa 28. 05. 2015 a schválení sumy doplnkového prídelu do sociálneho fondu (SF), dohodli aktualizáciu rozpočtu SF na rok 2015. Dohodnuté boli úpravy príspevku na regeneráciu pracovnej sily a príspevku na voľnočasové aktivity.

Znenie Dodatku č. 8 ku KZ bude zamestnancom SEPS sprístupnené na portáli SharePoint, v Základných dokumentoch spoločnosti.

Mgr. Zora Maková, CM.
výkonný riaditeľ sekcie ľudských zdrojov

Zdroj: SEPS

Zdroj: SEPS

Aktuality