Kolektívne vyjednávanie o znení Kolektívnej zmluvy spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., na roky 2010-2011
 
 
Dňa 24.11.2009 sa v sídle spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava,
a.s. (SEPS, a.s.) Bratislava, Mlynské nivy 59/A uskutočnilo kolektívne
vyjednávanie o znení KZ SEPS,a.s. Zástupcovia zmluvných strán dohodli znenie
novej Kolektívnej zmluvy SEPS, a.s., na obdobie 2010-2011. Kolektívnemu
vyjednávaniu sa v SEPS, a.s., už tradične venuje veľká pozornosť.

Kolektívna
zmluva je základným riadiacim dokumentom spoločnosti.

Upravuje individuálne a
kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami, práva a povinnosti
zmluvných strán a svojim obsahom bližšie konkretizuje príslušné ustanovenia
všeobecne záväzných právnych predpisov podľa osobitných podmienok
zamestnávateľa – spoločnosti SEPS, a.s. Kolektívna zmluva na roky 2010-2011 je
oproti pôvodnému zneniu upravená v ustanoveniach, v ktorých zákonodarca vykonal
rekonštrukciu príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, resp., v
ktorých zmluvní partneri dohodli iné plnenia. Pri kolektívnom vyjednávaní na
podnikovej úrovni sa zohľadňujú záväzky dohodnuté v platnej Kolektívnej zmluve
vyššieho stupňa v znení jej dodatkov, uzatvorenej medzi Slovenským odborovým
zväzom energetikov a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.Kolektívna zmluva SEPS, a.s., na roky 2010-2011 sa oproti pôvodnému zneniu mení
a upresňuje
v nasledovných kapitolách: Pracovno-právne vzťahy, Sociálna
politika a BOZP a Osobné príjmy. Okrem uvedeného, sa od 01.01.2010 všetky
plnenia v Kolektívnej zmluve SEPS, a.s., uvádzajú výlučne v mene euro.
Kolektívna zmluva SEPS, a.s., na roky 2010-2011 bude zverejnená v Portáli
KIS-LOTUS, v Dokumentácii riadenia, Základné dokumenty.
Mgr. Zora Maková

výkonný riaditeľ sekcie ľudských zdrojov
V Bratislave, dňa 24.novembra 2009

Zdroj: SEPS, a.s.

Aktuality