Dodatok č. 9 ku Kolektívnej zmluve SEPS na roky 2012 – 2017

Dňa 10. 11. 2015 sa v sídle spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len SEPS), v Bratislave, Mlynské nivy 59/A, uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o znení Dodatku č. 9 k platnej Kolektívnej zmluve SEPS (KZ). Zmluvní partneri dohodli/aktualizovali pre rok 2016 nasl. ustanovenia KZ: § 8 Pracovný čas, § 11 Dovolenka – hromadné čerpanie dovolenky, § 15 Rozpočet sociálneho fondu, §§ 28 až 40 mzdové zvýhodnenia, § 41 Mzdový rast, Prílohu č. 1 Mzdové tarify, Prílohu č. 3 Zborník mzdových kompenzácií za sťažený výkon práce a Prílohu č. 4 Starostlivosť o zamestnancov, bod 10. Iné účely.

Znenie Dodatku č. 9 ku KZ bude zamestnancom SEPS sprístupnené v Portáli Sharepoint, v Základných dokumentoch spoločnosti.

Mgr. Zora Maková, CM.
výkonný riaditeľ sekcie ľudských zdrojov

Zdroj: SEPS

Aktuality