Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0027_2019_E_EU, ktorým sa udeľuje výnimka z článku 16 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vyhovel žiadosti SEPS o udelenie výnimky z článku 16
ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom
trhu s elektrinou, ktorým sa stanovuje povinnosť poskytovať 70% prenosovej kapacity
cezhraničnému obchodovaniu. Výnimka bola udelená na obdobie 1.1.-31.12. 2020.

Celé znenie Rozhodnutia nájdete v sekcii Dokumenty/Rozhodnutia ÚRSO/Vecná regulácia podľa legislatívy EÚ.

Aktuality