Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Rozhodnutia ÚRSO
  Cenové rozhodnutia ÚRSO
  Vecná regulácia podľa legislatívy EÚ
 
  Metodiky a podmienky nepodliehajúce schváleniu
 
Metodiky a podmienky

Rozhodnutia ÚRSO pre SEPS o metodikách a podmienkach podľa sieťových predpisov

 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0003/2021/E-EÚ vo veci udelenia výnimky z lehoty na pripojenie k európskym platformám na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie podľa čl. 20 ods. 6 a čl. 21 ods. 6 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0002/2021/E-EÚ k návrhu PPS regiónu prevádzky sústavy strednej Európy týkajúci sa zriadenia regionálnych koordinačných centier.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0001_2020_E-EU_metodika_CCFR, ktorým ÚRSO schvaľuje návrh spoločných pravidiel zúčtovania všetkých PPS v synchrónnej oblasti Kontinentálna Európa pre plánované výmeny energie v dôsledku aplikácie postupu zachovania frekvencie a počas obdobia lineárnych zmien
 • Rozhodnutie URSO č. 0027_2019_E-EU, ktorým sa udeľuje výnimka z článku 16 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou.
 • Rozhodnutie_URSO_č._0026_2019_E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje Stanovenie parametrov technických požiadaviek podľa nariadenia Komisie (EU) 2016/1388.                                                                                                               
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0025/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaluje návrh revidovanej regionálnej špecifickej prílohy k harmonizovaným pravidlám pridelovania dlhodobých prenosových práv pre región CORE.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0024/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje dokument Návrh všetkých PPS týkajúci sa metodiky rozdelenia príjmu z preťaženia v súlade s článkom 57 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0023/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje dokument Pravidlá pozastavenia a obnovenia trhových činností vypracované v súlade s článkom 4 a ďalších súvisiacich článkov nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2196.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0022/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje dokument Pravidlá zúčtovania odchýlok a regulačnej elektriny v stave núdze v elektroenergetike, pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike a pri skúškach stavu núdze.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0021/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje dokument Dodatočné požiadavky na skupiny poskytujúce FCR stanovené v súlade s článkom 154 odsek 3 a Pravidlá na vylúčenie skupín poskytujúcich FCR z poskytovania FCR stanovené v súlade s článkom 154 odsek 4 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0020/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje dokument Technické požiadavky na FRR stanovené v súlade s článkom 158 odsek 3 a Pravidlá na vylúčenie skupín poskytujúcich FRR z poskytovania FRR stanovené v súlade s článkom 159 odsek 7 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0019/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje dokument „Rozsah výmeny údajov s PDS a VPS stanoveného v súlade s článkom 40 ods. 5 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0018/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje návrh východísk a metodiky analýzy nákladov a prínosov, ktorý je obsiahnutý v dokumente „Návrh všetkých PPS z Kontinentálnej Európy a Severnej Európy týkajúci sa východísk a metodiky analýzy nákladov a prínosov v súlade s článkom 156 ods. 11 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485“.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0016/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje Návrh všetkých PPS v synchrónnej oblasti CE týkajúcich sa limitov objemu výmeny a zdieľania FRR medzi synchrónnymi oblasťami v súlade s článkom 176 ods. 1 a článkom 177 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0015/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje Návrh všetkých PPS v synchrónnej oblasti CE (Kontinentálna Európa) týkajúcich sa pravidiel dimenzovania FCR (rezerv na zachovanie frekvencie) v súlade s článkom 153 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0014/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje Návrh všetkých PPS v synchrónnej oblasti CE týkajúci sa limitov objemu výmeny a zdieľania RR medzi synchrónnymi oblasťami v súlade s článkom 178 ods. 1 a s článkom 179 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0012/2019/E-EU, k návrhu regionálnych požiadaviek na harmonizované pravidlá prideľovania dlhodobých prenosových práv pre región CORE, ktorý je obsiahnutý v dokumente „Regionálna špecifická príloha pre región výpočtu kapacity CORE k harmonizovaným pravidlám prideľovania dlhodobých prenosových práv podľa článku 52 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0010/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje Opatrenia na zníženie FRCE vyžadovaním zmien vo výrobe alebo spotrebe jednotiek na výrobu elektriny alebo odberných jednotiek podľa čl. 152 ods. 16 Nariadenia Európskej Komisie (EÚ) 2017/1485.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0009/2019/E-EU, k návrhu metodiky všetkých PPS výpočtu plánovaných výmen vyplývajúcich z jednotného prepojenia vnútrodenných trhov v súlade s článkom 56 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa ustanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0008/2019/E-EU, k návrhu metodiky všetkých PPS výpočtu plánovaných výmen vyplývajúcich z jednotného prepojenia denných trhov v súlade s článkom 43 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa ustanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0007/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje Podmienky dovolených lineárnych zmien činného výkonu pre blok LFC SEPS podľa čl. 137 ods. 4 nariadenia Komisie (EU) 2017/1485.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0003/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schválil návrh všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav na Kľúčové organizačné požiadavky, úlohy a zodpovednosti (KORRR) v súvislosti s výmenou údajov v súlade s nariadením SO GL.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0020/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS – Návrh aktualizácie podmienok pre poskytovateľov regulačných služieb.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0015/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS – Technické požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do sústavy v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2016/631.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0012/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS – Návrh pravidiel nominácie pre fyzické prenosové práva pre hranicu(e) ponukovej oblasti medzi Rakúskom, Chorvátskom, Českou republikou, Nemeckom, Maďarskom, Poľskom, Slovenskom a Slovinskom v súlade s článkom 36 nariadenia FCA.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0011/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS – Návrh všetkých PPS ohľadom metodiky spoločného sieťového modelu v súlade s článkom 67 a článkom 70 nariadenia SO GL.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0010/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil návrh všetkých PPS týkajúci sa určenia blokov LFC synchrónnej oblasti Kontinentálna Európa v súlade s článkom 141 nariadenia SO GL.
 • Rozhodnutie č. 0007/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil metodiku spoločného sieťového modelu (CGMM) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2016/1719 (FCA).
 • Rozhodnutie č. 0006/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil metodiku všetkých PPS pre poskytovania údajov o výrobe a zaťažení v súlade nariadením Komisie (EÚ) 2016/1719 (FCA).
 • Rozhodnutie č. 0005/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil hraničné hodnoty maximálnej kapacity pre jednotky na výrobu elektrickej energie typu B, C a D podľa článku 5, ods. 3, nariadenia Komisie (EÚ) 2016/631.
 • Rozhodnutie č. 0007/2017/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Návrh všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav ohľadom zriadenia jednotnej prideľovacej platformy (SAP) podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719.
 • Rozhodnutie č. 0006/2017/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Návrh regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv (LTTR) podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719.
 • Rozhodnutie č. 0005/2017/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Návrh regionálnych požiadaviek na harmonizované pravidlá prideľovania (HAR CORE CCR) podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719.
 • Rozhodnutie č. 0003/2017/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Návrh konečného termínu garantovateľnosti (DAFD) podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222.
 • Rozhodnutie  ÚRSO č. 0002/2017/E-EP, ktorým ÚRSO rozhodol o schválení prevádzkového poriadku – prevádzkový poriadok sa dopĺňa o novú prílohu G Metodika všetkých PPS pre poskytovanie údajov o výrobe a zaťažení v súlade s nariadením CACM (v súčasnosti je to príloha F Prevádzkového poriadku PPS).
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK