Oznámenie prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. v postavení prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenskej republiky (ďalej len „PPS“) spúšťa v termíne od 18.11.2019 do 10.01.2020 testovanie riadenia zdrojov poskytujúcich podpornú službu typu sekundárna regulácia výkony (ďalej len „SRV±“) spôsobom „merit order“, t.z. aktiváciu zariadení poskytujúcich SRV± podľa ponukovej ceny regulačnej elektriny (ďalej len „RE“) v reálnej prevádzke.

Zariadenia poskytujúce SRV+ budú zoradené do cenového rebríčka od najnižšej po
najvyššiu ponukovú cenu RE na základe poslednej podanej prípravy prevádzky. Aktivácia zariadení SRV+ bude realizovaná postupne od zariadení s najnižšou po zariadenia s najvyššou ponúknutou cenou RE v príslušnej obchodnej hodine, a to v závislosti od veľkosti systémovej odchýlky regulačnej oblasti ES SR v reálnom čase.

Zariadenia poskytujúce SRV- budú zoradené do cenového rebríčka od najvyššej po
najnižšiu ponukovú cenu RE na základe poslednej podanej prípravy prevádzky. Aktivácia zariadení SRV- bude realizovaná postupne od zariadení s najvyššou po zariadenia s najnižšou ponúknutou cenou RE v príslušnej obchodnej hodine, a to v závislosti od veľkosti systémovej odchýlky regulačnej oblasti ES SR v reálnom čase.

V rámci testovania môžu poskytovatelia SRV± podávať prípravu prevádzky do obchodného systému PPS (Damas Energy) s akoukoľvek ponukovou cenou RE, rešpektujúc pritom maximálne ceny RE stanovené príslušným rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetní, platným v čase podávania prípravy prevádzky. Ponukové ceny RE bude možné v príprave prevádzky zadávať s granularitou 0,10 EUR/MWh.

V prípade rovnakých ponukových cien RE bude riadenie SRV± realizované proporcionálne v zmysle dokumentu Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy SEPS.

Predpokladaný termín trvalého prechodu na riadenie SRV± spôsobom „merit order“ je 15.01.2020.

V prípade otázok týkajúcich sa tohto oznámenia je možné kontaktovať osoby poverené pre prípravu prevádzky a správu certifikátov v zmysle Prílohy č. 1 Rámcovej zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny zverejnenej na webovom sídle spoločnosti SEPS.

Aktuality