Podmienky prenosu elektriny pre dovoz do PS (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. pre poskytovanie prenosových služieb)

Zdieľať


4. Podmienky prenosu elektriny pre dovoz do PS

 

  1. Dovoz elektriny do SR môže byť realizovaný tuzemskou právnickou alebo fyzickou osobou (ďalej len dovozca), ktorá spĺňa podmienky stanovené právnym poriadkom SR. Z hľadiska energetického zákona a vyhlášok Ministerstva hospodárstva SR to v roku 2003 môže byť:

    1. oprávnený odberateľ, alebo

    2. držiteľ licencie na rozvod elektriny
      

  2. Nevyhnutnou podmienkou pre uzatvorenie zmluvy na dovoz elektriny prostredníctvom PS pre dovozcu je:

    1. platná a účinná Zmluva o pripojení do prenosovej, alebo distribučnej sústavy a o poskytovaní prenosu, alebo distribúcie

    2. platná a účinná zmluva na SyS a vyrovnávanie (zúčtovaní) odchýlok. Tuto zmluvu má v prípade vlastnej zodpovednosti za odchýlku uzavretú užívateľ PS priamo s PPS, v prípade prenesenej zodpovednosti za odchýlku musí mať takúto zmluvu uzavretú (platnú a účinnú) subjekt, ktorý na seba zodpovednosť za odchýlku prevzal.

    3. podanie žiadosti o uzavretie zmluvy pre prenos elektriny pre dovoz v príslušnom termíne

    4. písomný záväzok tohto oprávneného odberateľa, alebo držiteľa licencie na rozvod k zabezpečeniu dodávky elektriny do PS zo zahraničia, v rozsahu dojednaných realizačných diagramov

    5. písomný záväzok tohto oprávneného odberateľa, alebo držiteľa licencie na rozvod k odberu elektriny z PS v miestach výstupu z PS v rozsahu dojednaných realizačných diagramov

    6. predloženie súpisu splnomocnencov pre komunikáciu zmluvných strán pre obchod a realizáciu v členení : spoločnosť, meno, splnomocnenca, kontaktný telefón, fax, email. Tento súpis sa stáva prílohou zmluvy na dovoz elektriny

    7. dokladovanie, že dovozca spĺňa podmienky susedného prevádzkovateľa PS pre cezhraničný prenos, alebo predloženie spoločného prehlásenia dovozcu a jeho zahraničného partnera o vzájomnom výhradnom zastupovaní pre prenos na príslušnom profile a súčasne dokladovanie splnenia podmienok tohto prevádzkovateľa PS pre cezhraničný prenos zahraničným partnerom. Splnenie podmienok je možné dokladovať predložením uzavretej zmluvy dovozcu alebo jeho zahraničného partnera so susedným prevádzkovateľom PS, alebo prehlásenie tohto prevádzkovateľa PS o splnení podmienok,

    8. zabezpečenie meraní podľa kapitoly 14. týchto podmienok

    9. údaje podľa kapitoly 1.3.1 tohoto oddielu
      

   Uzavretá zmluva oprávňuje dovozcu k dojednávaniu realizačných diagramov na prenosovom profile, na ktorom boli splnené podmienky podľa písm. g).

  3. Podmienkou pre pridelenie a rezerváciu kapacity je:

   Na profiloch, na ktorých je uplatnený proces prideľovania kapacity v alokácii podľa článku 8.1 tohto Obchodného kódexu je kapacita pridelená na príslušné obdobie na základe:

    1. podania žiadosti o rezerváciu kapacity pre dovoz v príslušnom termíne pre dané obdobie vyhlásenom SEPS, a. s. na www.sepsas.sk,
    2. predloženia technickej časti dodávkového kontraktu, alebo zmluvy o budúcej zmluve.

   Pridelená kapacita je rezervovaná, ak dovozca predloží do 3 dní odo dňa pridelenia kapacity písomné oznámenie prevádzkovateľa zahraničnej prenosovej sústavy na vstupe do PS o zabezpečení kapacity dodávky pre dodávku elektriny, obsahujúce dodávaný výkon, časové pásmo a obdobie prenosu elektriny s uvedením miesta vstupu do ES SR. Pri nesplnení tejto podmienky zaniká právo dovozcu na rezerváciu pridelenej kapacity, a uvoľnenú kapacitu SEPS, a. s. pridelí užívateľom v kratších etapách prideľovania

   Na profiloch, na ktorých je uplatnený proces prideľovania kapacity v aukcii podľa článku 8.2. tohto Obchodného kódexu je kapacita pridelená na príslušné obdobie na základe:

    1. podania prihlášky do aukcie v príslušnom termíne pre dané obdobie podľa podmienok aukcie na danom profile, zverejnených SEPS, a.s. na www.sepsas.sk.

   Pridelená kapacita v aukcii je SEPS, a. s. rezervovaná, ak dovozca uhradí aukčné platby podľa podmienok príslušnej aukcie a to na základe oznámenia Aukčnej kancelárie o uhradení platieb. V prípade neuhradenia aukčnej platby zaniká právo dovozcu na rezerváciu pridelenej kapacity, a uvoľnenú kapacitu SEPS, a. s. pridelí užívateľom v kratších etapách prideľovania podľa podmienok prideľovania na danom profile.

  4. Podmienkou pre realizáciu dovozu SEPS, a. s. je:

    1. uzavretie Zmluvy na dovoz prostredníctvom PS (ďalej len Zmluva na dovoz),

    2. rezervácia zodpovedajúcej kapacity na príslušnom profile na základe výsledkov alokácie (kap. 8.1) alebo aukcie (kap. 8.2.),

    3. odovzdanie realizačných diagramov dovozu v termínoch a spôsobom stanoveným v Zmluve na dovoz spĺňajúcich tieto podmienky:

      1. identifikácia profilu, na ktorom spĺňa dovozca podmienky susedného prevádzkovateľa PS,
      2. Výkon realizačného diagramu na každom profile nesmie prevýšiť rezervovanú kapacitu podľa písm. b),
      3. Súhrnný výkon prenosu na všetkých profiloch nesmie prevýšiť v zmluve dojednaný limit cezhraničného prenosu,    4. odsúhlasenie realizačných diagramov príslušným susedným prevádzkovateľom prenosovej sústavy v rámci potvrdzovania denného programu medzinárodných výmen,
    5. úhrada platby za prenos v súlade s podmienkami Zmluvy na dovoz a všetkých ostatných platieb voči SEPS, a.s.,
    6. zabezpečenie dodávky elektriny v rozsahu dojednaného dovozu do PS v oznámenom odovzdávacom mieste (profile),
    7. za nevyužitie pridelených prenosových kapacít pre dovoz (blokovanie kapacít prenosu) na dobu dlhšiu ako 1 týždeň, môže SEPS, a. s. rezerváciu pridelenej kapacity zrušiť. Toto neplatí ak táto skutočnosť bola spôsobená SEPS, a. s. alebo zahraničnou PS, a neplatí taktiež na profiloch, na ktorých bola kapacita rezervovaná na základe výsledkov aukcie konanej SEPS, a. s., alebo spoločne SEPS, a. s. a susedným prevádzkovateľom. Dôvodom pre toto zrušenie je zabezpečenie rovnakých a nediskriminačných podmienok prístupu všetkých účastníkov trhu k PS.

Aktuality