Pokračovanie skúšobnej prevádzky systému DAMAS

Zdieľať

Na základe priebežného hodnotenia skúšobnej prevádzky zadávania realizačných diagramov cezhraničných prenosov na profiloch SEPS/PSE, SEPS/WPS, SEPS/MAVIR prostredníctvom systému Damas oznamujeme, že skúšobná prevádzka bude pokračovať aj v priebehu mesiaca október 2004.
Zároveň žiadame všetky subjekty podieľajúce sa na cezhraničných prenosoch, aby zabezpečili zadávanie realizačných diagramov do systému Damas na všetkých profiloch – či už sami alebo prostredníctvom sprostredkujúcich subjektov – svojich partnerov, ktorí sú registrovaní v systéme Damas.
Na zjednodušenie procesu presunu pridelených kapacít na cezhraničných profiloch SEPS, a.s. pripravuje rozšírenie systému Damas o novú funkčnosť, ktorá umožní subjektom registrovaným v systéme Damas vykonávať presuny kapacít. Predpoklad zavedenia uvedenej funkčnosti do skúšobnej prevádzky je 1.11.2004.

Ďalšie informácie o systéme DAMAS je možné získať v časti:

Aktuality