Rozhodnutie SEPS, a.s. o nepodpísaní Interim ITC Clearing and Settlement Agreement June-December 2007

Zdieľať

Vedenie spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. sa po zhodnotení všetkých relevatných skutočností rozhodlo nepodpísať “Interim ITC Clearing and Settlement Agreement June-December 2007” (Interim ITC dohoda), teda privátnu dohodu prevádzkovateľov prenosových sústav, týkajúcu sa spôsobu kompenzácií za použitie sietí na cezhraničné prenosy elektriny.

SEPS, a.s. si uvedomuje fakt, že potreba uvedených kompenzácií vyplýva z Regulation č. 1228/2003, upozorňuje však na to, že doteraz neboli vydané záväzné Guidelines, popisujúce postup pre určenie výšky kompenzácií a spôsob ich inkasovania.

Dohoda, vypracovaná pod patronátom Európskeho združenia prevádzkovateľov prenosových sústav (ETSO), je postavená na metóde IMICA, ktorá nebola akceptovaná na úrovni európskych regulátorov pre elektrinu a plyn (ERGEG) a nepodporuje ju ani Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO).

Dohoda tiež nerieši vzťahy k tzv. perimetrickým krajinám, ktoré sú členmi EÚ.

SEPS, a.s. chce podčiarknuť, že v svojom konaní a rozhodovaní rešpektuje zásady spoločenskej zodpovednosti a korektných vzťahov. V súvislosti s finančnými väzbami medzi Dohodou o vyrovnaní pohľadávok a zúčtovaní cezhraničného obchodu na obdobie apríl – máj 2007“ (CBT CLEARING AND SETTLEMENT AGREEMENT“ apríl – máj 2007)a Interim ITC dohodou pre mesiace VI-XII, nepristúpenie k Interim ITC dohode pre mesiace VI-XII znamená, že SEPS, a.s. nebude inkasovať „perimeter fee“ za importy elektriny schedulovanej z ČEPS v mesiacoch IV-V/2007.

Aktuality