Tlačová správa (Sieťové predpisy)

Zdieľať

ENTSO-E začala verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu „Network Code for Requirements for Grid Connection applicable to all Generators – Požiadavky na pripojenie do sústavy pre všetkých výrobcov“

 

Brusel 24.1.2012

24. januára 2012 ENTSO-E začala verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu „Požiadavky na pripojenie do sústavy pre všetkých výrobcov“ na obdobie ôsmych týždňov t.j. do 20. marca 2012. V priebehu uvedeného konzultačného obdobia usporiada ENTSO-E dňa 15. februára 2012 v Bruseli workshop za účelom poskytnutia informácii, ale i získania názorov na návrh sieťového predpisu.

Pripomienky k verejnej konzultácii je potrebné predložiť cez ENTSO-E web consultation interface. Pripomienky, ktoré nebudú zaslané cez uvedený informačný kanál nebudú považované za formálne predložené pripomienky. Ďalšie informácie ohľadne postupu ako predložiť pripomienky sú uvedené tu.

Po ukončení verejnej konzultácie budú všetky pripomienky zverejnené. Pripomienky budú po preskúmaní a zvážení zapracované do návrhu sieťového predpisu za účelom jeho vylepšenia. Vyhodnotenie všetkých pripomienok zo strany ENTSO-E, ako aj konečný sieťový predpis, ktorý bude predložený na ACER, budú zverejnené koncom júna 2012.

Sieťový predpis „Požiadavky na pripojenie do sústavy pre všetkých výrobcov“ je jedným zo sieťových predpisov, ktorý pripravuje ENTSO-E na základe mandátu od EK a v súlade s Nariadením (EK) 714/2009.

Workshop 15. februára 2012

ENTSO-E usporiada workshop, ako súčasť verejnej konzultácie. Cieľom workshopu je poskytnúť celkový pohľad na vykonané kroky počas tvorby sieťového predpisu, ako aj vysvetliť motiváciu mimo technického prístupu pri tvorbe predpisu. Workshop takisto poskytne priestor pre zúčastnené strany (stakeholders) na predloženie ich názorov k procesu tvorby predpisu a tiež predloženému návrhu. Agenda workshopu tu.

Workshop sa uskutoční:

15. februára 2012 od 9.30 – 16.00

Radisson Blu Hotel & Resorts

Rue Fossé aux Loups 47
1000 Brussels

V prípade Vašej účasti na zmienenom workshope sa zaregistrujte prostredníctvom emailu u pani Thanh-Thanh Le Thi (tle(at)entsoe.eu) v termíne do 1. februára 2012. V registrácii uveďte Vaše meno a priezvisko, kontaktné údaje a spoločnosť.

Podporné dokumenty

Za účelom poskytnutia doplňujúcich informácií k predloženému návrhu sieťového predpisu sú priložené nasledovné dokumenty: Frequently Asked questions ´FAQ´, ktoré poskytujú detailné technické odôvodnenie návrhu sieťového predpisu a ´Motivation and Approach´ poskytujúci ďalšie dôležité dôvody použité pri tvorbe sieťového predpisu.

ENTSO-E zverejnila už 2. novembra 2011 pracovný návrh sieťového predpisu. Na základe tohto návrhu ENTSO-E iniciovala niekoľko formálnych bilaterálnych stretnutí zúčastnených strán a tiež usporiadala dva regionálne workshopy za účelom odkomunikovania stavu a obsahu sieťového predpisu. Členské PPS sa aktívne zapojili do diskusií so zúčastnenými stranami cez národné zoskupenia užívateľov alebo workshopy. Na základe výsledkov týchto diskusií bol prepracovaný návrh sieťového predpisu.

Za účelom získania ďalších informácií ohľadne procesu verejnej konzultácie sa prosím obráťte na pána Edwin Haesen (edwin.haesen(at)entsoe.eu).

Súvisiace odkazy

Aktuality