Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zdieľať

Vyzývame úspešných uchádzačov z I. etapy výberového konania „Nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2020 – pásmové produkty“ na predloženie cenovej ponuky.
Cenovú ponuku vypracujte a predložte podľa Súťažných podkladov zverejnených na našom webovom sídle Služby/Straty a vlastná spotreba PS/Výberové konania. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 10.06.2019 o 10:00 hod

Aktuality