1. Úvodná stránka
  2. Blog
  3. O fenoméne zvanom neplánované toky elektriny

O fenoméne zvanom neplánované toky elektriny

Zdieľať

Vyrobená elektrina sa prenáša z miesta výroby do miesta spotreby prostredníctvom siete v súlade s fyzikálnymi zákonmi. Čo však v prípade, keď táto elektrina prúdi neplánovane cez susedné prenosové sústavy?

Práve k tejto situácii často dochádzalo po odklone Nemecka od jadrovej energie a výstavbe veterných parkov v jeho severnej časti bez toho, aby bola adekvátne dobudovaná interná prenosová infraštruktúra, nakoľko spotreba je prevažne koncentrovaná najmä v jeho južnej časti. To spôsobovalo, že elektrina začala v rámci medzinárodne prepojenej prenosovej sústavy neplánovane prúdiť aj cez susedné prenosové sústavy a dochádzalo tak k takzvaným neplánovaným tokom.

Tieto nekontrolované a obvykle neočakávané toky elektriny mali a stále majú negatívny vplyv na bezpečnosť a stabilitu siete. Zároveň zahlcujú interkonektory (cezhraničné prepojenia sústav), čím obmedzujú medzinárodný obchod s elektrinou. Môžu spôsobiť preťaženie siete a v extrémnych prípadoch môžu vyvolať až blackout, teda výpadok dodávok elektriny v rámci celého regiónu alebo jeho časti.

Problém bol výrazný najmä v rokoch 2007 – 2015, keď Nemecko prešlo na výrobu elektrickej energie prevažne z obnoviteľných zdrojov a zároveň existovala spoločná nemecko-rakúska ponuková oblasť . V roku 2016 rozhodla ACER (Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky) o rozdelení tejto ponukovej oblasti, k čomu reálne došlo v roku 2018. Zároveň český a poľský prevádzkovateľ prenosovej sústavy prijali technické opatrenia na zlepšenie riadenia tokov na cezhraničných prepojeniach. Ďalšími opatreniami prevádzkovateľov prenosových sústav pre zníženie rizík z neplánovaných tokov bola implementácia spoločných postupov pri výpočte prenosových kapacít a realizácii bezpečnostných sieťových výpočtov. Vďaka týmto krokom sa podarilo znížiť výskyt neplánovaných tokov elektriny v rámci prepojených sústav.

Prevádzkovatelia prenosových sústav pokračujú v implementácii riešení, ktorých cieľom je minimalizácia neplánovaných tokov, vrátane pravidelného posudzovania konfigurácie ponukových oblastí, respektíve nápravných opatrení (napríklad redispečing). Tie môžu byť využívané v prípade problémov pri preťažení prvkov prenosovej sústavy, ktoré spôsobujú napríklad neplánované toky elektriny.

 

Blog